Dostęp do informacji publicznej - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu (art. 2 cyt. ustawy).

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP, prosimy o przekazanie (przesłanie listem tradycyjnym lub drogą elektroniczną) wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II SA 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) nie znajduje zastosowania.

Na podstawie art. 1 ust. 2 tejże ustawy, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).
 
Zatem w sytuacji, gdy wnioskodawca zwraca się o udzielenie informacji o zastosowaniu przepisów prawa, informacja ta nie ma charakteru informacji publicznej - nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Nasz adres:

Wydział Komunikacji Społecznej  Komendy Wojewódzkiej Policji  w Gorzowie Wlkp.

ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 47 791  14 17 lub 47 791 15 20

e-mail BIP KWP Gorzów Wlkp.: kwpgorzow@go.policja.gov.pl 

 
 

Metryczka

Data publikacji : 04.04.2007
Data modyfikacji : 16.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kasperowicz
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski
do góry