Archiwum KWP Gorzów Wlkp. - Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archiwum KWP Gorzów Wlkp.

ARCHIWUM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w GORZOWIE WLKP.

usytuowane jest w strukturach Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych

KWP w Gorzowie Wlkp.przy ul. Kwiatowej 10  tel. (95 738 10 70, 71)

 

Adres siedziby:

Archiwum KWP w Gorzowie Wlkp.

ul. Zygalskiego 2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (95) 738 15 39,(95 738 15 38)                              

Archiwum KWP w Gorzowie Wlkp. czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Archiwum KWP w Gorzowie Wlkp. koordynuje i kontroluje działalność archiwalną składnic akt Policji województwa lubuskiego, funkcjonujących w 18 jednostkach komend miejskich/ powiatowych i wybranych komisariatach Policji.

 

Archiwum KWP w Gorzowie Wlkp. podporządkowane jest Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. Zasób archiwalny KWP stanowią akta wytworzone przez:

·         jednostki wojewódzkie byłej Milicji Obywatelskiej w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze z okresu od 1956 r. do 31 lipca 1990 r.;

·         komórki organizacyjne byłej KWP w Zielonej Górze;

·         komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. - do chwili obecnej.

Dokumentacja wytworzona przez organy bezpieczeństwa państwa, tj. MO do 1954 r. i SB do 31 lipca 1990 r. - zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - została przekazana do Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie i Poznaniu.

 

Podstawowym zakresem działań archiwum KWP w Gorzowie Wlkp., jest obsługa własnej instytucji, poprzez wykonywanie następujących zadań:

-        gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji,

-        wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend,

-        sporządzanie kserokopii dokumentów,

-        prowadzenie działalności informacyjnej,

-        udostępnienia dokumentacji archiwalnej,

-        brakowanie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania.

 

Dokumentację zgromadzoną w archiwum  KWP w Gorzowie Wlkp. udostępnia się do celów:

-        służbowych,

-        naukowo - badawczych,

-        publicystycznych,

-        innych.

 

W celu uzyskania pozwolenia na udostępnienie akt archiwalnych Policji, należy złożyć pisemny wniosek  skierowany do Komendanta Wojewódzkiego  Policji w  Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

-        imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;

-        nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;

-        określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia;

-        cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

 

W przypadku udostępniania akt do celów naukowo-badawczych, od zainteresowanej osoby wymaga się przedłożenia zaświadczenia z uczelni.

Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

Wiadomości uzyskane z udostępnionej dokumentacji nie mogą być wykorzystane w sposób lub celach naruszających obowiązujące prawo.

 

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona informacji niejawnych i nie wymaga ochrony przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.  

Udostępnianie akt następuje poprzez :

·         umożliwienie osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami.

Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika archiwum. Miejsce udostępniania dokumentacji obejmującej zasób archiwalny jednostek b. KWMO/WUSW/KWP w Zielonej Górze oraz b. KWMO/WUSW i KWP w Gorzowie Wlkp., stanowi siedziba Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., usytuowana w obiekcie przy ul. Zygalskiego 2.

·         przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;

·         przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.

 

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określają:

-        Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.);    

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161);

-        Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42);

-        Zarządzanie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).

Metryczka

Data publikacji 14.05.2010
Data modyfikacji 10.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Popławska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Pogodziński WKS KWP Gorzów Wlkp.
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Skrzypek
do góry