Ewidencje i rejestry - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zgodnie z § 5 ust. 1 Zasad pracy kancelaryjnej, stanowiących załącznik do decyzji nr 16/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. (z późn. zm.), w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów jawnych prowadzą następujące urządzenia ewidencyjne:

 • ·           rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych;
 • ·           dziennik korespondencyjny;
 • ·           dziennik podawczy;
 • ·           książkę doręczeń przesyłek miejscowych;
 • ·           dziennik przepisów.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 2 cyt. zasad „w celu usprawnienia bieżącej pracy można prowadzić inne urządzenia ewidencyjne”. 

Wykazy prowadzonych przez komórki organizacyjne KWP w Gorzowie Wlkp. jawnych, pomocniczych  urządzeń ewidencyjnych.

 

Wydział Kryminalny

 1. Dziennik Odpraw Służbowych
 2. Rejestr wydawania kluczy do pomieszczeń ze stanowiskami ODN
 3. Dzienników telegramów
 4. Ewidencja sprzętu będącego na stanie WK KWP w Gorzowie Wlkp.
 5. Rejestr nadzorów szczególnych
 6. Dziennik stanowiska komputerowego ODN
 7. Ewidencja pobierania i wydawania kluczy
 8. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 9. Książka służby konwojowej
 10. Rejestr operacyjnych nośników informacji (ONI)
 11. Rejestr użycia ONI

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy.

 1. Ewidencja telegramów, faxów, pism wychodzących, otrzymanych
 2. Rejestr pieczęci i stempli
 3. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych
 4. Dziennik Ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą: zastrzeżone
 5. Zeszyt odpraw WDŚ KWP w Gorzowie Wlkp.
 6. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy
 7. Ewidencja wyjść w godz. pracy
 8. Rejestr Delegacji
 9. Rejestr zwolnień lekarskich
 10. Rejestr Skierowań na Badania Lekarskie
 11. Księga Dowodów Rzeczowych –Narkotyków
 12. Księga Dowodów Rzeczowych – depozyt magazynu dowodów rzeczowych
 13. Księga Dowodów Rzeczowych-Broni i Amunicji
 14. ERCDŚ – wersja elektroniczna
 15. Rejestr nadgodzin

Wydział Wywiadu Kryminalnego

 1. Książka ewidencji kluczy
 2. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (sprzęt informatyczny)
 3. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (sprzęt kwaterunkowy i inne)
 4. Rejestr skierowań na wykonanie badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji
 5. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 6. Zeszyt odpraw
 7. Książka przebiegu służby
 8. Rejestr wydanych przedmiotów
 9. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych
 10. Ewidencja przekazanych MI do sekretariatu
 11. Dziennik stanowiska komputerowego SIO
 12. Rejestr nadgodzin
 13. Rejestr delegacji służbowych
 14. Rejestr zastrzeżeń koordynacyjnych
 15. Rejestr osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniach ze stanowiskiem SMI/ODN
 16. Dziennik stanowiska komputerowego KCIK
 17. Rejestr pieczęci i stempli
 18. Rejestr MI o kodzie H2 i H3
 19. Rejestr akt brakowania
 20. Dziennik stanowiska komputerowego ODN
 21. Rejestr dot. kontroli trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników WWK
 22. Ewidencja naruszania bezpieczeństwa systemu SIO/OBOZI
 23. Ewidencja wydawanego sprzętu alarmowego
 24. Książka nadzoru nad bronią
 25. Dziennik ewidencyjny dla dokumentów zastrzeżonych

Laboratorium Kryminalistyczne

 1. Rejestr kart daktyloskopijnych wypożyczonych z WRD
 2. Zeszyt narad i odpraw
 3. Rejestr dokumentów Systemu Zarządzania Jakością
 4. Książka wydania broni z pododdziału
 5. Książka przechowywania i użytkowania broni służbowej
 6. Rejestr obiektów badań przekazanych do magazynu
 7. Zeszyt pracy wykonującego badania - Rejestr dowodów rzeczowych
 8. Książka wyjazdów na zdarzenia
 9. Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej
 10. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu. Technika policyjna
 11. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu. Sprzęt informatyczny
 12. Książka pracy certyfikowanego specjalisty Laboratorium Kryminalistycznego
 13. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 14. Wykaz faksów wysyłanych i otrzymanych
 15. Ewidencja pobierania i zdawania kluczy
 16. Plany delegacji, rejestr wyjazdów służbowych
 17. Ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Laboratorium Kryminalistycznego
 18. Zeszyt ewidencji sprawdzeń stanu trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników LK KWP

Wydział do Walki z Korupcją

 1. Rejestr pobierania i zdawania notatników Wydziału dw. z Korupcją
 2. Rejestr pobranych i zdawanych kluczy od pomieszczeń służbowych i szaf metalowych
 3. Rejestr nadgodzin
 4. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 5. Książka telegramów
 6. Zeszyt delegacji
 7. Skorowidz do dziennika korespondencyjnego

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

1. Rejestr wydawania broni z pododdziału

2. Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

3. Rejestr godzin nadliczbowych

4. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych

5. Rejestr pobierania i zdawania kluczy (stanowisko ODN)

6. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy (szafy pancerne)

7. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy (pokoje)

8. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

9. Ewidencja urlopów

10. Rejestr wystawionych delegacji

11. Dziennik stanowiska komputerowego ODN

12. Rejestr skierowań na badania

13. Rejestr akt brakowania kat. ”BC”

14. Oddziałowa (Wydziałowa) Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy.        

15. Rejestr dot. kontroli trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników Wydz. dw. z PG

16. Książka ewidencji i sprzętu w użytkowaniu Wydziału dw. z PG

17. Książka ewidencji wydawanego sprzętu alarmowego, uzbrojenia i techniki policyjnej Wydziału dw. z PG

18. Rejestr wydanych przedmiotów

 

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

 1. Elektroniczny rejestr wniosków o dane telekomunikacyjne – OAZA,
 2. Rejestr delegacji służbowych,
 3. Ewidencja wyjść w godzinach pracy,
 4. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy,
 5. Rejestr wydania kluczy do pomieszczeń ze stanowiskami do ODN,
 6. Rejestr upoważnień, wniosków, uprawnień,
 7. Rejestr skierowań na badania lekarskie,
 8. Rejestr zwolnień lekarskich,
 9. Książka ewidencji pieczęci i stempli,
 10. Rejestr osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu nr 315 A
 11. Dziennik odpraw Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp.,
 12. Książka wydania broni z pododdziału,
 13. Dziennik stanowiska komputerowego,
 14. Dziennik decyzji Naczelnika Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp.
 15. Rejestr zlecenia ustne,
 16. Dziennik pracy administratora systemu opracowania dokumentów niejawnych ODN.

Wydział Prewencji

 1. Rejestr kluczy
 2. Ewidencja wyjść
 3. Książka wydania broni z pododdziału
 4. Zeszyt – zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy
 5. Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
 6. Ewidencja wykorzystania systemu audiowizualnego przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej KWP w Gorzowie Wlkp.
 7. Ewidencja przekazania materiałów systemu audiowizualnego przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej KWP w Gorzowie Wlkp.
 8. Ewidencja zgrania materiału systemu audiowizualnego przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej KWP w Gorzowie Wlkp.

Sztab Policji

1. Rejestr nadgodzin

2. Rejestr wyjść w godzinach służbowych

3. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy

4. Rejestr skierowań na badania

5. Rejestr delegacji

6. Rejestr urlopów

7. Zestawienie dotyczące absencji

8. Wykaz pieczęci i stempli

9. Książka przebiegu służby

10. Dziennik telegramów wchodzących/wychodzących

11. Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTELP TAJNE wychodzące/wchodzące

12. Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTELP POUFNE wychodzące/wchodzące

13. Książka doręczeń szyfrogramów SUŁTELP POUFNE

14. Książka doręczeń szyfrogramów SUŁTELP TAJNE

15. Ewidencja dostępu do stanowiska ODN

16. Dziennik stanowiska ODN

17. Rejestr wydanych przedmiotów

18. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych

 

Sekcja Antyterrorystyczna

1. Ewidencja rozkazów operacyjnych

2. Książka działań minersko-pirotechnicznych

3. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu Zespołu Minersko-Pirotechnicznego

4. Dziennik szkolenia

5. Rejestr nadgodzin

6. Rejestr wyjść w godzinach służbowych

7. Książka dyspozytora

8. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy

9. Książka wydania broni z pododdziału

10. Książka pobrania Tasera X-26 (paralizator)

11. Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

12. Dziennik szkolenia Zespołu Minersko-Pirotechnicznego

13. Rejestr skierowań na badania

14. Rejestr delegacji

15. Zestawienie dotyczące absencji

16. Rejestr urlopów

 

Wydział Ruchu Drogowego

1. Rejestr kart Prd , kart informacyjnych i wyroków

2 .Rejestr telegramów z wypadków drogowych

3. Rejestr odpraw i narad WRD KWP Gorzów Wlkp.

4. Skorowidz zapytań o karalność

5. Rejestry zdanych mandatów karnych

6. Rejestr kart Prd zwróconych do WRD KMP Gorzów Wlkp.

7 .Rejestr pieczęci i stempli WRD KWP Gorzów Wlkp.

8. Rejestry ewidencji czasu pracy WRD KWP Gorzów Wlkp.

9. Dziennik Ewidencji dokumentacji niejawnej

10. Książka dyspozytora

11. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badań na zawarcie alkoholu w wydychanym powietrzu

12 Rejestr ewidencji sprzętu pobranego do służby przez funkcjonariuszy Sekcji Zabezpieczenia Autostrady WRD KWP Gorzów Wlkp.

13. Ewidencje pracy videorejestratorów

14. Rejestry materiałów video z videorejestratorów

15. Rejestr zatrzymanych praw jazdy

16. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

17. Rejestr dot. sprawdzanych i kontrolowanych pojazdów( brak ubezpieczenia OC)

18. Rejestr czynności nadzorczych i kontrolnych realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych WRD KWP w jednostkach terenowych woj. Lubuskiego

19. Książka nadzoru nad bronią palną WRD KWP Gorzów Wlkp.

20. Rejestr pobranych i zdawanych notatników służbowych

21. Rejestr pobranych pokwitowań

22. Ewidencja depozytu bloczków mandatowych

23. Książka pracy przyrządu kontrolno- pomiarowego ULTRALYTE

24. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

25. Rejestr kolizji drogowych na autostradzie A2

26. Rejestr skierowań na badania lekarskie

27. Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników WRD KWP Gorzów Wlkp.

28. Rejestr wydanych zaświadczeń ze zdarzeń drogowych na autostradzie A2

 

Wydział Konwojowy

 1. Skorowidz osób konwojowanych
 2. Rejestr nakazów
 3. Dziennik ewidencyjny
 4. Książka kontroli sanitarnej
 5. Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy
 6. Książka nadzoru nad bronią palną
 7. Zeszyt narad
 8. Rejestr wykonanych ekstradycji
 9. Książka dyspozytora
 10. Książka służby konwojowej
 11. Książka doprowadzeń osób
 12. Książka służby
 13. Książka przebiegu służby
 14. Ewidencja wyjść w godzinach pracy
 15. Rejestr wydawanego sprzętu
 16. Książka wydawania broni
 17. Rejestr delegacji
 18. Zeszyt kontroli wydziału
 19. Rejestr notatników służbowych
 20. Zeszyt kontroli pojazdów
 21. Rejestr sprawdzeń w bazie KSIP
 22. Ewidencja użycia alkosensora
 23. Rejestr kart rejestracyjnych
 24. Depozyt mandatów karnych
 25. Rejestr pokwitowań przekazania mandatu karnego
 26. Teczka protokołów odpraw
 27. Rejestr urlopów
 28. Zeszyt zwolnień lekarskich
 29. Rejestr działań o podwyższonym ryzyku

 

Wydział Kontroli

1. Rejestr użytkowników służbowego telefonu komórkowego Wydziału Kontroli

2. Rejestr upoważnień do kontroli

3. Rejestr delegacji

4. Rejestr literatury

5. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych Wydziału Kontroli

6. Książka Kontroli Jednostki KWP w Gorzowie Wlkp

7. Rejestr wydarzeń nadzwyczajnych

8. Rejestr Kontroli

9. Rejestr czynności wyjaśniających

Wydział Kadr i Szkolenia

 1. Rejestr postępowań dyscyplinarnych "RPD"
 2. Rejestr postanowień i orzeczeń Komendanta Wojewódzkiego Policji
  w Gorzowie Wlkp. wydawanych w toku postępowań dyscyplinarnych
 3. Rejestr z przeprowadzonych rozmów dyscyplinujących
 4. Rejestr postępowań dyscyplinarnych zawierających znamiona przestępstwa lub wykroczenia
 5. Rejestr postępowań karnych poza służbą - bez postępowań dyscyplinarnych
 6. Rejestr postępowań dyscyplinarnych – służba cywilna
 7. Rejestr badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników garnizonu lubuskiego
 8. Rejestr faktur za badania lekarskie z zakresu medycyny pracy
 9. Rejestr faktur za szczepienia ochronne przeciwko tężcowi, WZW typu B i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu lubuskiego
 10. Rejestr realizacji szczepień ochronnych
 11. Rejestr faktur za usługi medyczne
 12. Rejestr prac z preparatami i czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 13. Rejestr osób korzystających z refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym
 14. Rejestr skierowań na badania lekarskie KWP w Gorzowie Wlkp.
 15. Rejestr skierowań na badania lekarskie WKiSz KWP w Gorzowie Wlkp.
 16. Rejestr nadgodzin
 17. Rejestr narad Wydziału Kadr i Szkolenia
 18. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 19. Rejestr delegacji KWP
 20. Rejestr zdawanych i pobieranych kluczy
 21. Ewidencja zwolnień lekarskich
 22. Rejestr zarządzeń organizacyjnych oraz rozkazów organizacyjnych
 23. Książka inwentarzowa księgozbioru KWP w Gorzowie Wlkp.
 24. Rejestr wystawionych świadectw kursu doskonalenia zawodowego
 25. Książka inwentarzowa księgozbioru – KMP/KPP woj. lubuskiego
 26. Rejestr umów (usług medycznych)
 27. Rejestr umów najmu sal, strzelnic, siłowni
 28. Rejestr umów zlecenia (pozoranci)
 29. Książka kontroli broni
 30. Ewidencja sprzętu sportowego
 31. Książka meldunkowa Laboratorium Językowego w Zielonej Górze
 32. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu Laboratorium Językowego KWP
 33. Rejestr rozkazów personalnych KWP w Gorzowie Wlkp.
 34. Rejestr protokołu szkód KWP w Gorzowie Wlkp.
 35. Rejestr legitymacji zwróconych KWP w Gorzowie Wlkp.
 36. Rejestr kart obiegowych
 37. Rejestr informacji o przyznaniu pracownikom cywilnym KWP/KMP/KPP nagród (wyróżnień)
 38. Rejestr informacji dotyczących policjantów
 39. Rejestr Decyzji i Postanowień KWP w Gorzowie Wlkp. oraz komunikatów Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp.
 40. Rejestr rozkazów organizacyjnych KWP woj. lubuskiego
 41. Rejestr przyjęć i zwolnień funkcjonariuszy
 42. Rejestr identyfikatorów funkcjonariuszy woj. lubuskiego
 43. Rejestr zwolnień od zajęć służbowych do dnia zwolnienia ze służby funkcjonariusza KWP w Gorzowie Wlkp.
 44. Rejestr zawieszeń w czynnościach służbowych funkcjonariuszy, wyroki, przedstawione zarzuty, nagrody, odstąpienia od ukarania
 45. Rejestr przyjęć do służby w KWP i SPPP
 46. Rejestr powierzonych obowiązków służbowych
 47. Rejestr notatek z rozmów dyscyplinującyh
 48. Rejestr przeniesień akt: raporty, wnioski
 49. Rejestr dokumentów przekazanych do Zakładu Emerytalno- Rentowego
 50. Rejestr dodatkowej pracy funkcjonariuszy KWP w Gorzowie Wlkp
 51. Rejestr wydawanych zaświadczeń funkcjonariuszom woj. lubuskiego
 52. Rejestr ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
 53. Rejestr przyjęć i zwolnień pracowników cywilnych KWP w Gorzowie Wlkp.
 54. Rejestr przeniesień, awansów pracowników cywilnych KWP w Gorzowie Wlkp.
 55. Rejestr staży, przygotowań zawodowych, prac interwencyjnych i robót publicznych
 56. Rejestr nagród jubileuszowych pracowników cywilnych
 57. Książka ewidencji legitymacji pracownika cywilnego
 58. Rejestr ogłoszeń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na postępowania kwalifikacyjne
 59. Rejestr skierowań na postępowanie sprawdzające do przyjęcia do służby w Policji
 60. Rejestr informacji dotyczących pracowników cywilnych

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka.

1. Zeszyt kontroli skarg KWP w Gorzowie Wlkp.

2. Rejestr przyjęć interesantów

3. Książka wydanych certyfikatów

4. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

 

Wydział Komunikacji Społecznej. 

1. Dziennik przepisów wydanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

2. Dziennik przepisów wydanych przez Komendanta Głównego Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministra Spraw Wewnętrznych) oraz inne uprawnione podmioty

3. Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej

4. Rejestr wydanych decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

5. Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej

6. Dziennik ewidencji dla dokumentów oznaczonych klauzula „zastrzeżone”

7. Ewidencja delegacji

8. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy

9. Ewidencja pobranych i zdawanych kluczy (sala narad)

10. Rejestr gadżetów i materiałów promocyjno-reprezentacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp.

11. Książka wydania broni

12. Książka kontroli broni

13. Zeszyt szkoleń

 

SEKRETARIAT KIEROWNICTWA KWP W GORZOWIE WLKP.

1. Rejestr przyjęć interesantów

2. Rejestr delegacji

 

Zespół Psychologów

 1. Rejestr pierwszej pomocy emocjonalnej
 2. Rejestr policjantów lub pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencję kryzysową lub prowadzono psychoterapię
 3. Rejestr wykonywanych zadań z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi
 4. Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych
 5. Alfabetyczny spis kandydatów do służby w Policji
 6. Rejestr kandydatów do służby w Policji
 7. Rejestr badań psychologicznych funkcjonariuszy na określone stanowiska służbowe
 8. Zeszyt odpraw
 9. Zeszyt szkoleń
 10. Zeszyt ewidencji nadgodzin

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

1. Rejestr upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego

2. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

 

Wydział Finansów.

1.Dziennik rejestracyjny szkód KWP w Gorzowie Wlkp.

2. Dziennik rejestracyjny not i faktur obciążeniowych

3. Zeszyt odpraw Głównego Księgowego i Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Gorzowie Wlkp.

4. Zeszyt nadgodzin

5. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

6. Księga druków ścisłego zarachowania

7. Rejestr zajęć komorniczych i wysokości potrąceń

8. Dziennik ekspertyz

9. Rejestr not dotyczących not komorniczych

 

Wydział Nieruchomości

 1. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
 2. Książka ewidencji pieczęci i stempli
 3. Rejestr nieruchomości w trwałym zarządzie
 4. Rejestr nieruchomości w posiadaniu zależnym
 5. Rejestr wniosków i informacji dot. sponsoringu
 6. Rejestr Porozumień - Fundusz Wsparcia Policji
 7. Imienny skorowidz funkcjonariuszy dot. spraw mieszkaniowych
 8. Rejestr kart mieszkaniowych funkcjonariuszy
 9. Rejestr kart mieszkaniowych emerytów i rencistów
 10. Rejestr decyzji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
 11. Rejestr teczek pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego
 12. Wykaz funkcjonariuszy korzystających z pomocy finansowej
 13. Wykaz funkcjonariuszy pobierających równoważnik za brak lokalu
 14. Rejestr mieszkań służbowych
 15. Rejestr decyzji - kwatery tymczasowe
 16. Rejestr decyzji zaskarżonych do NSA
 17. Rejestr decyzji w II-giej instancji dot. spraw mieszkaniowych
 18. Księga druków ścisłego zarachowania
 19. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – technika biurowa KWP
 20. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – technika biurowa KMP/KPP
 21. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kwaterunkowy KWP
 22. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kwaterunkowy KMP/KPP
 23. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – kwatery tymczasowe KWP Gorzów Wlkp.
 24. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kulturalno – oświatowy KWP
 25. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kulturalno – oświatowy KMP/KPP
 26. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt żywnościowy KWP
 27. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt żywnościowy KMP/KPP
 28. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt remontowo gospodarczy KWP
 29. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt remontowo gospodarczy KMP/KPP
 30. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt p.poż. KWP
 31. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt p.poż. KMP/KPP
 32. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – agregaty prądotwórcze
 33. Księga druków ścisłego zarachowania - mandaty
 34. Ewidencja psów służbowych w użytkowaniu KMP/KPP
 35. Elektroniczny rejestr umów - należności
 36. Elektroniczny rejestr umów – zobowiązania
 37. Rejestr upoważnień
 38. Rejestr rozkazów
 39. Dziennik zamówień

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

 1. Książka ewidencji wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego
 2. Książka ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego
 3. Zapomogi z Funduszu Komendanta Wojewódzkiego i Funduszu PZU Życie
 4. Ewidencja techniki policyjnej KWP
 5. Ewidencja mundurowa
 6. Książka dyspozytora
 7. Rejestr upoważnień
 8. Rejestr rozkazów
 9. Dziennik zamówień
 10.  Zeszyt odpraw
 11. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy
 12. Rejestr wyjazdów służbowych (delegacje)
 13. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 14. Rejestr nadgodzin
 15. Rejestr umów- elektronicznie
 16. Księga magazynowa sprzętu (mundurowego)
 17. Książka sprzętu amunicji i uzbrojenia
 18. Rejestr dowodów materiałowych (przyjęcia)
 19. Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej – warsztat rusznikarni
 20. Książka przeglądów technicznych oraz ewidencja napraw sprzętu uzbrojenia
 21. Ewidencja sprzętu w użytkowaniu
 22. Ewidencja uzbrojenia

 

Zespół do spraw Zamówień Publicznych

 1. Rejestr postępowań przetargowych
 2. Rejestr umów poprzetargowych
 3. Rejestr umów „wolna ręka”
 4. Rejestr umów „pkt. 4.8”
 5. Ewidencja wyjść w godzinach pracy
 6. Rejestr godzin nadliczbowych

 

Wydział Łączności i Informatyki

 1. Rejestr umów (wersja elektroniczna)
 2. Ewidencja sprzętu łączności i informatyki (wersja elektroniczna)
 3. Ewidencja magazynowa ilościowo – wartościowa (wersja elektroniczna)
 4. Książka przebiegu służby dyżurnego Wojewódzkiego Węzła Łączności
 5. Wykazy abonentów telefonii komórkowej (wersja elektroniczna)
 6. Dzienne zestawienia przychodu i rozchodu przesyłek resortowych jawnych i niejawnych oraz pozaresortowych (wersja papierowa i elektroniczna)
 7. Elektroniczny system kolejkowania zleceń serwisowych

 

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

 1. Dziennik inspektora BTI do ODN i ODN Tajny
 2. Dziennik inspektora BTI do PSTDN
 3. Dziennik inspektora BTI do SWiZE
 4. Dziennik inspektora BTI do BSTD
 5. Dziennik inspektora BTI do OBOZI
 6. Dziennik inspektora BTI do SIO
 7. Dziennik inspektora BTI do KCIK
 8. Dziennik inspektora BTI do PSI
 9. Dziennik pracy inspektora BTI SNPI OPAL
 10. Rejestr zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa STI
 11. Ewidencja osób upoważnionych w KWP w Gorzowie Wlkp.
 12. Ewidencja użytkowników SESPol Wydziału OIN
 13. Ewidencja użytkowników KSPI i systemów poza policyjnych Wydziału OIN
 14. Ewidencja użytkowników i osób upoważnionych KSI
 15. Ewidencja przekazanych i wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 16. Rejestr zmiany haseł SKD do Kancelarii Tajnej KWP w Gorzowie Wlkp.
 17. Książka ewidencji interwencji technicznych w Kancelarii Tajnej KWP w Gorzowie Wlkp.
 18. Książka kontroli wejść i wyjść do pomieszczenia nr 219 Wydziału OIN
 19. Rejestr akt postępowań sprawdzających
 20. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 21. Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających
 22. Rejestr wydanych decyzji o odmowie poświadczenia
 23. Rejestr kontrolnych postępowań sprawdzających
 24. Rejestr zaświadczeń o szkoleniu
 25. Dziennik szkoleń
 26. Wykaz osób zatrudnionych
 27. Dziennik stanowiska komputerowego ODN 8
 28. Dziennik pobierania i zdawania kluczy do Archiwum
 29. Rejestr spisów akt kat. B przekazanych do archiwum
 30. Rejestr udostępnień akt z Archiwum Policji
 31. Rejestr spisów akt. kat. A przekazanych do archiwum
 32. Rejestr protokołów brakowania kat. B i BE
 33. Rejestr osób nieupoważnionych do przebywania w pomieszczeniu nr 139 Zespołu Archiwum przy ul. Zygalskiego 2
 34. Dziennik podawczy do poczty niejawnej odbieranej z KT KWP i przekazanej do Zespołu Archiwum
 35. Zeszyt odpraw służbowych Zespołu Archiwum
 36. Ewidencja osób spoza jednostki KWP przebywających w magazynach archiwum
 37. Rejestr osób nieupoważnionych przebywających w pomieszczeniach magazynowych nr 014 i 016
 38. Ewidencja worków zawierających dokumentację przeznaczoną do zniszczenia przez archiwum KWP
 39. Dziennik stanowiska komputerowego ODN
 40. Ewidencja pobranych kluczy do ODN
 41. Dziennik ewidencyjny
 42. Rejestr wydanych przedmiotów
 43. Dziennik ewidencji kopii, opisów, wypisów, wyciągów i tłumaczeń
 44. Rejestr dzienników, ewidencji i teczek
 45. Książka doręczeń przesyłek miejscowych (niejawnych)
 46. Dziennik podawczy dla przesyłek oznaczonych klauzula „zastrzeżone”
 47. Dziennik podawczy dla przesyłek niejawnych adresowanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego Zastępców
 48. Dziennik podawczy dla przesyłek adresowanych do I Oddziału Kancelarii Tajnej
 49. Dziennik przepisów niejawnych KGP/MSWiA
 50. Dziennik przepisów niejawnych KWP
 51. Rejestr obiegu dokumentacji niejawnej (dla WTO)
 52. Ewidencja urlopów
 53. Rejestr identyfikatorów
 54. Ewidencja delegacji
 55. Rejestr absencji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp.
 56. Wykaz rozmów telefonicznych
 57. Ewidencja wyjść w godzinach pracy
 58. Ewidencja pobranych i zdanych kluczy do szaf metalowych Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp.
 59. Ewidencja pobranych i zdanych kluczy do pomieszczeń Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp.
 60. Lista obecności funkcjonariuszy i pracowników Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp.
 61. Rejestr oświadczeń majątkowych
 62. Książka ewidencji pieczęci i stempli
 63. Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie funkcjonariuszy i pracowników Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp.
 64. Dziennik podawczy do ewidencjonowania sprawdzeń ABW/KGSG
 65. Rejestr kandydatów do służby w Policji
 66. Książka ewidencji ruchu pojazdów i osób (ochrona)
 67. Książka przebiegu służby (ochrona)
 68. Ewidencja prywatnych samochodów pozostawionych na parkingu KWP
 69. Książką ewidencji kluczy (ochrona)
 70. Ewidencja pracowników KWP pozostających po godzinach urzędowania
 71. Ewidencja pobieranych i zdawanych kluczy w pomieszczeniach KWP od godz. 13 do 22

 

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 1. Rejestr wypadków funkcjonariuszy Policji.
 2. Rejestr wypadków funkcjonariuszy Policji KWP w Gorzowie Wlkp.
 3. Rejestr wypadków pracowników Policji KWP w Gorzowie Wlkp.
 4. Rejestr wypadków pracowników Policji w drodze do i z pracy.
 5. Rejestr dzienników szkoleń wstępnych funkcjonariuszy i pracowników Policji.
 6. Rejestr wyjść w godzinach służbowych.

 

Wydział Postępować Administracyjnych

  1. Rejestr wydanych decyzji w sprawach:

 • pozwolenia na broń
 • odmowy wpisu i skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony,
 • licencji detektywa

  2. Rejestr wydanych zaświadczeń:

 • upoważniających do nabycia broni
 • wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

  3. Rejestr broni przyjętej do depozytu organu Policji

  4. Rejestr lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzenia badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

  5. Książka wydania broni z pododdziału

Metryczka

Data publikacji 04.04.2007
Data modyfikacji 20.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Pogodziński
do góry