Ewidencje i rejestry - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zgodnie z § 7 ust. 1 Instrukcji pracy kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 278/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów jawnych prowadzą następujące urządzenia ewidencyjne:

 • rejestr urządzeń ewidencyjnych,
 • rejestr przesyłek wpływających
 • rejestr przesyłek wychodzących,
 • dziennik podawczy,
 • książkę doręczeń,
 • dziennik przepisów.

Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 5 cyt. Instrukcji „w celu usprawnienia bieżącej pracy można prowadzić inne urządzenia ewidencyjne (…)”. 

 

Wykazy prowadzonych przez komórki organizacyjne KWP w Gorzowie Wlkp. jawnych, pomocniczych urządzeń ewidencyjnych:

Wydział Kryminalny:

 1. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 2. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 3. Rejestr kontroli stanu trzeźwości;
 4. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy do pomieszczeń i szaf metalowych;
 5. Rejestr delegacji;
 6. Rejestr wydawanych kluczy do pomieszczeń ze stanowiskami ODN;
 7. Oddziałowa (Wydziałowa) Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy;
 8. Książka nadzoru nad bronią palną;
 9. Rejestr dokumentacji do prowadzonych form pracy operacyjnej oraz ustaleń z innymi komórkami;
 10. Rejestr zwolnień lekarskich;
 11. Rejestr skierowań na badania lekarskie;
 12. Rejestr wydanych przedmiotów;
 13. Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą: zastrzeżone;
 14. Rejestr pieczęci służbowych.

 

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

 1. Rejestr pobranych i zdanych kluczy;
 2. Książka nadzoru nad bronią palną;
 3. Zeszyt odpraw służbowych;
 4. Dziennik korespondencyjny ustaleń telekomunikacyjnych;
 5. Rejestr referentek WPIO;
 6. Rejestr notatników służbowych;
 7. Rejestr delegacji służbowych funkcjonariuszy WPIO;
 8. Rejestr END;
 9. Rejestr upoważnień dostępu do danych telekomunikacyjnych.

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy:

 1. Rejestr pieczęci i stempli;
 2. Rejestr pobranych i zdanych notatników służbowych;
 3. Zeszyt odpraw Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gorzowie Wlkp.;
 4. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 5. Ewidencja wyjść w czasie służby/pracy;
 6. Rejestr delegacji służbowych;
 7. Rejestr zwolnień lekarskich;
 8. Księga dowodów rzeczowych – narkotyki;
 9. Księga dowodów rzeczowych – broń i amunicja;
 10. Księga dowodów rzeczowych – magazyn dowodów rzeczowych;
 11. Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych;
 12. Ewidencja przedłużonego czasu służby;
 13. Rejestr wydanych przedmiotów (RWP);
 14. Ewidencja urlopów;
 15. Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej B/BE;
 16. Rejestr wydanego sprzętu;
 17. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych (END);
 18. Książka kontroli broni;
 19. Ewidencja udostępnienia karty dostępowej do pokoju okazań (318A i 319A);
 20. Rejestr kontroli stanu trzeźwości;
 21. Rejestr zabezpieczonych pojazdów i części samochodowych do celów procesowych.

 

Wydział Techniki Operacyjnej:

 1. Książka ewidencji wydanych delegacji służbowych;
 2. Książka ewidencji pieczęci i stempli;
 3. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 4. Rejestr skierowań na badania profilaktyczne pracowników i funkcjonariuszy;
 5. Rejestr pobierania i zdawania kluczy od pomieszczeń;
 6. Książka wejść do strefy bezpieczeństwa;
 7. Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy;
 8. Rejestr wydanych przedmiotów;
 9. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 10. Dziennik stanowiska komputerowego SIO;
 11. Dziennik stanowiska komputerowego ODN;
 12. Książka dyspozytora WTO;
 13. Książka ewidencji urlopów funkcjonariuszy i pracowników;
 14. Dziennik odpraw służbowych;
 15. Książka doręczeń przesyłek miejscowych dla dokumentów zastrzeżonych;
 16. Książka wydawania broni;
 17. Rejestr kontroli stanu trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 18. Ewidencja nadgodzin;
 19. Książka przebiegu służby;
 20. Książka nadzoru nad bronią palną;
 21. Rejestr ustnych ustaleń;
 22. Książka depozytu broni;
 23. Rejestr wypracowanych nadgodzin przez funkcjonariuszy i pracowników.

 

Wydział Wywiadu Kryminalnego:

 1. Książka ewidencji kluczy;
 2. Rejestr skierowań na wykonanie badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji;
 3. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 4. Ewidencja wyjść w czasie służby;
 5. Zeszyt odpraw;
 6. Książka przebiegu służby;
 7. Rejestr wydanych przedmiotów;
 8. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 9. Ewidencja przekazanych MI do sekretariatu;
 10. Dziennik stanowiska komputerowego SIO;
 11. Rejestr delegacji służbowych;
 12. Rejestr zastrzeżeń koordynacyjnych;
 13. Rejestr osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniach ze stanowiskiem SNP;
 14. Dziennik stanowiska komputerowego KCIK;
 15. Rejestr pieczęci i stempli;
 16. Rejestr MI o kodzie H2 i H3;
 17. Rejestr akt brakowania;
 18. Dziennik stanowiska komputerowego ODN;
 19. Rejestr dot. kontroli trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników WWK;
 20. Ewidencja naruszania bezpieczeństwa systemu SIO/OBOZI;
 21. Ewidencja wydawanego sprzętu alarmowego;
 22. Książka nadzoru nad bronią;
 23. Dziennik ewidencyjny dla dokumentów zastrzeżonych;
 24. Elektroniczny rejestr uprawnień do KSIP;
 25. Rejestr sprawdzeń w bazach KSIP, PESEL, REGON, CEPIK, KRS;
 26. Rejestr formularzy rejestracyjnych KSIP, KCIK, Koordynacji;
 27. Rejestr wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych;
 28. Dziennik stanowiska wymiany informacji z Europolem;
 29. Rejestr zdawanej broni;
 30. Elektroniczny rejestr pozyskanych danych telekomunikacyjnych;
 31. Dziennik stanowiska SNP (OBOZI);
 32. Ewidencja nadanych upoważnień PNR;
 33. Elektroniczny rejestr wydawanych zaświadczeń z KSI;
 34. Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy;
 35. Ewidencja przedłużonego czasu służby.

 

Laboratorium Kryminalistyczne:

 1. Ewidencja przedłużonego czasu służby;
 2. Ewidencja wyjść w czasie służby;
 3. Ewidencja wyjść w czasie pracy;
 4. Lista obecności funkcjonariuszy Laboratorium Kryminalistycznego;
 5. Lista obecności pracowników cywilnych Laboratorium Kryminalistycznego;
 6. Rejestr zdawanych i pobieranych kluczy;
 7. Rejestr wyjazdów służbowych pracowników Laboratorium Kryminalistycznego;
 8. Zeszyt odpraw służbowych Laboratorium Kryminalistycznego;
 9. Zeszyt szkoleń kaskadowych Laboratorium Kryminalistycznego;
 10. Rejestr wyjazdów na zdarzenia Laboratorium Kryminalistycznego;
 11. Rejestr oględzin przeprowadzonych w pomieszczeniach Laboratorium Kryminalistycznego;
 12. Ewidencja pieczęci i stempli;
 13. Książka wydania broni z Wydziału Laboratorium Kryminalistyczne;
 14. Książka kontroli, przechowywania i użytkowania broni służbowej pracowników Laboratorium Kryminalistycznego;
 15. Rejestr obiektów badań przekazanych do magazynu;
 16. Zeszyt pracy wykonującego badania. Rejestr dowodów rzeczowych;
 17. Książka pracy eksperta;
 18. Książka pracy certyfikowanego specjalisty;
 19. Zeszyt ewidencji sprawdzenia stanu trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników Laboratorium Kryminalistycznego;
 20. Ewidencja wyposażenia pomiarowego i badawczego. Technika Kryminalistyczna;
 21. Ewidencja wyposażenia pomiarowego i badawczego. Sprzęt Informatyczny;
 22. Rejestr ryzyk (i szans) dla Laboratorium Kryminalistycznego;
 23. Książka dyspozytora;
 24. Rejestr dokumentów systemu Zarządzania Jakością Laboratorium Kryminalistycznego;
 25. Rejestr zleceń przekazanych do wykonania w pracowni Daktyloskopii;
 26. Rejestr zleceń przekazanych do wykonania w pracowni Badań Dokumentów;
 27. Rejestr zleceń przekazanych do wykonania w pracowni Mechanoskopii;
 28. Rejestr zleceń przekazanych do wykonania w pracowni Badań Wypadków Drogowych;
 29. Rejestr zleceń przekazanych do wykonania w pracowni Traseologii;
 30. Rejestr zleceń przekazanych do wykonania w pracowni Chemii;
 31. Rejestr zleceń przekazanych do wykonania w pracowni Technik Audiowizualnych.

 

Wydział do Walki z Korupcją:

 1. Książka doprowadzeń osób;
 2. Rejestr pobierania i zdawania notatników Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gorzowie Wlkp.;
 3. Rejestr czynności procesowych w postepowaniu karnym, w których utrwalono dźwięk albo obraz lub obraz i dźwięk;
 4. Zeszyt delegacji służbowych;
 5. Ewidencja przedłużonego czasu służby;
 6. Ewidencja przedłużonego czasu służby w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
 7. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 8. Ewidencja wyjść w godzinach pracy (pracownicy cywilni Policji);
 9. Ewidencja wyjść w czasie służby;
 10. Dziennik stanowiska komputerowego ODN nr 19;
 11. Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu nr 202 A;
 12. Dziennik pracy administratora systemu ODN Nr 19;
 13. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych (END);
 14. Książka służby konwojowej;
 15. Rejestr akt brakowanych kat. „BC”;
 16. Teczka wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gorzowie Wlkp.;
 17. Teczka – Rejestr użycia ONI;
 18. Teczka – Oddziałowa Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy;
 19. Teczka – Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa dla policjantów pełniących służbę w KWP w Gorzowie Wlkp.;
 20. Książka nadzoru nad bronią palną.

 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą:

 1. Rejestr wydawania broni z pododdziału;
 2. Książka kontroli sprzętu uzbrojenia;
 3. Rejestr godzin nadliczbowych;
 4. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 5. Rejestr pobierania i zdawania kluczy (stanowisko ODN);
 6. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy (szafy pancerne);
 7. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy (pokoje);
 8. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 9. Ewidencja urlopów;
 10. Rejestr wystawionych delegacji;
 11. Dziennik stanowiska komputerowego ODN;
 12. Rejestr skierowań na badania;
 13. Rejestr akt brakowania kat. ”BC”;
 14. Oddziałowa (Wydziałowa) Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy;
 15. Rejestr dot. kontroli trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników Wydz. dw. z PG;
 16. Rejestr wydanych przedmiotów;
 17. Rejestr koordynacji jawnej;
 18. Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu.

 

Wydział Prewencji:

 1. Książka nadzoru nad Bronią Palną;
 2. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 3. Rejestr odpraw służbowych;
 4. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 5. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu;
 6. Rejestr nadgodzin;
 7. Plany delegacji, wykazy pracowników;
 8. Ewidencja wyjść w czasie służby;
 9. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 10. Zeszyt-zwolnienia lekarskie, funkcjonariuszy;
 11. Ewidencja użycia lub wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 12. Ewidencja kopiowania i przekazania materiału audio-video z SAP;
 13. Ewidencja uwag i usterek dotyczących przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, jednostek zasilających oraz ich systemów;
 14. Ewidencja zgrania materiału audio-video SAP;
 15. Ewidencja przeglądu treści zarejestrowanych na paralizatorach oraz na jednostkach zasilających z SAP.

 

Sztab Policji:

 1. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 2. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy do pomieszczenia ODN nr 2;
 3. Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu ze stanowiskiem Systemu ODN nr 2;
 4. Dziennik stanowiska komputerowego ODN nr 2;
 5. Dziennik Pracy Administratora ODN nr 2;
 6. Ewidencja/lista użytkowników stanowisk podległych – Sztab Policji KWP w Gorzowie Wlkp.;
 7. Rejestr wyjść w godzinach służbowych;
 8. Rejestr skierowań na badania;
 9. Rejestr delegacji;
 10. Zestawienie dotyczące absencji;
 11. Wykaz pieczęci i stempli;
 12. Książka przebiegu służby;
 13. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy do pomieszczenia Systemu Niejawnej Poczty Internetowej „OPAL”;
 14. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy (Stanowisko Kierowania);
 15. Ewidencja wejść i wyjść – strefa ochronna II;
 16. Dokumentacja ruchomego Stanowiska Dowodzenia;
 17. Książka przyjęcia dokumentów na Stanowisku Kierowania KWP w Gorzowie Wlkp.;
 18. Książka doręczeń szyfrogramów (AGAT);
 19. Dziennik ewidencji szyfrogramów i szyfrofaksów (AGAT);
 20. Książka osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu (AGAT);
 21. Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu (OPAL);
 22. Dziennik Pracy Wydzielonego Stanowiska Komputerowego (WSK) SNPI OPAL 4.1.1;
 23. Dziennik Pracy Lokalnego Administratora SNPI OPAL 4.1.1.

 

Wydział Ruchu Drogowego:

 1. Rejestr kart Prd 5/1 sporządzonych przez funkcjonariuszy WRD KWP w Gorzowie Wlkp.;
 2. Książka dyspozytora;
 3. Rejestr pobranych i zdanych notatników służbowych;
 4. Rejestr druków ścisłego zarachowania/bloczki mandatów karnych;
 5. Rejestr pobranych i zdanych pokwitowań za zatrzymane dokumenty;
 6. Rejestr depozytów mandatów karnych;
 7. Rejestr kontroli broni;
 8. Rejestr czynności kontrolnych i nadzorczych;
 9. Rejestr kart Prd 5/1;
 10. Rejestry terminali płatniczych;
 11. Rejestry pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego do pomiaru prędkości;
 12. Rejestr badań analizatorem wydechu Alcometr;
 13. Rejestry badań analizatorem wydechu Alcosensor;
 14. Rejestry pracy wideorejestratora;
 15. Rejestr odpraw i narad WRD KWP Gorzów Wlkp.;
 16. Skorowidz zapytań o karalności;
 17. Rejestr zdanych mandatów karnych;
 18. Rejestr pieczęci i stempli WRD KWP w Gorzowie Wlkp.;
 19. Rejestry ewidencji czasu pracy WRD KWP w Gorzowie Wlkp.;
 20. Dziennik Ewidencji dokumentacji niejawnej;
 21. Rejestr zatrzymanych praw jazdy;
 22. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
 23. Rejestr dot. sprawdzonych i kontrolowanych pojazdów (brak ubezpieczenia OC);
 24. Rejestr czynności nadzorczych i kontrolowanych realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych WRD KWP w jednostkach terenowych woj. lubuskiego;
 25. Książka nadzoru nad bronią palną WRD KWP w Gorzowie Wlkp.;
 26. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu;
 27. Rejestr kolizji drogowych na autostradzie A2;
 28. Rejestr skierowań na badania lekarskie;
 29. Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników WRD KWP Gorzów Wlkp.;
 30. Rejestr wydanych zaświadczeń ze zdarzeń drogowych na autostradzie A2.

 

Wydział Postępowań Administracyjnych:

 1. Rejestr wydanych legitymacji osób dopuszczonych do posiadania broni ;
 2. Rejestr sprawdzania broni indywidualnej znajdującej się na wyposażeniu policjantów WPA;
 3. Rejestr teczek, obiektów, obszarów podlegającej obowiązkowej ochronie;
 4. Rejestr wydanych decyzji w sprawach pozwolenia na broń;
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń upoważniających do nabycia broni;
 6. Rejestr broni przyjętej do depozytu organu Policji;
 7. Rejestr lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzenia badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 8. Książka wydania broni z pododdziału;
 9. Rejestr delegacji służbowych;
 10. Rejestr notatników służbowych;
 11. Rejestr upoważnień do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem;
 12. Rejestr stempli i pieczęci;
 13. Rejestr odpraw służbowych;
 14. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy do depozytu broni;
 15. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy do szafy metalowej – materiały niejawne;
 16. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 17. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 18. Rejestry ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy WPA KWP w Gorzowie Wlkp.;
 19. Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników WPA KWP Gorzów Wlkp.
 20. Rejestr wydanych decyzji w sprawach odmowy wpisu i skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony;
 21. Rejestr wydanych decyzji w sprawach odmowy wpisu i skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 22. Rejestr wydanych decyzji w sprawach licencji detektywa;
 23. Rejestr wydanych zaświadczeń wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
 24. Ewidencja akt dotycząca kwalifikowanych pracowników ochrony.

 

Wydział Konwojowy:

 1. Dziennik ewidencyjny;
 2. Książka kontroli sanitarnej;
 3. Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy;
 4. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 5. Ewidencja urlopów;
 6. Rejestr delegacji;
 7. Zeszyt narad;
 8. Książka kontroli i nadzoru służby konwojowej;
 9. Rejestr wykonanych ekstradycji;
 10. Książka służby konwojowej;
 11. Książka doprowadzeń osób;
 12. Rejestr nakazów;
 13. Skorowidz osób konwojowanych;
 14. Książka dyspozytora;
 15. Zeszyt kontroli pojazdów;
 16. Rejestr notatników służbowych;
 17. Książka służby;
 18. Książka przebiegu służby;
 19. Książka przebiegu służby kurierów Poczty Specjalnej;
 20. Książka nadzoru nad bronią palną;
 21. Książka wydania broni;
 22. Rejestr Badań Analizatora Wydechu;
 23. Rejestr wydanego sprzętu do służby;
 24. Ewidencja pobierania i zdawania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej SAP;
 25. Ewidencja wydawanego sprzętu-sprzęt alarmowy;        
 26. Rejestr sprawdzeń w bazie KSIP;
 27. Rejestr mandatów karnych;
 28. Rejestr kontroli mandatów;
 29. Rejestr wydawania kart magnetycznych do wejścia do KWP w Gorzowie Wlkp.;
 30. Książka przebiegu służby w PID;
 31. Książka ewidencji nieletnich umieszczonych w PID;
 32. Ewidencja dokumentacji nieletnich zatrzymanych w PID;
 33. Książka wizyt lekarskich;
 34. Ewidencja powiadomień sądu o użyciu ŚPB.

 

Wydział Kontroli:

 1. Rejestr nadgodzin;
 2. Rejestr upoważnień do kontroli;
 3. Rejestr literatury;
 4. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych Wydziału Kontroli;
 5. Rejestr referentek Wydziału Kontroli;
 6. Książka Kontroli Jednostki KWP w Gorzowie Wlkp.;
 7. Rejestr delegacji;
 8. Rejestr narad Wydziału Kontroli;
 9. Rejestr zdawanych i pobieranych kluczy;
 10. Rejestr skierowań na badania lekarskie Wydziału Kontroli;
 11. Rejestr służbowych pendrive;
 12. Ewidencja sprzętu z Wydziału Łączności, Wydziału Nieruchomości, Wydziału GMT Komendy Wojewódzkiej Policji.

 

Wydział Kadr i Szkolenia:

 1. Rejestr czynności wyjaśniających zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.;
 2. Rejestr postanowień i orzeczeń wydanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.;
 3. Rejestr rozmów dyscyplinujących;
 4. Rejestr spraw karnych bez postępowań dyscyplinarnych;
 5. Rejestr postępowań dyscyplinarnych;
 6. Rejestr postępowań dyscyplinarnych zawierających znamiona przestępstwa, wykroczenia;
 7. Rejestr postępowań dyscyplinarnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.;
 8. Rejestr skierowań na badania lekarskie WKiSz KWP w Gorzowie Wlkp.;
 9. Rejestr nadgodzin;
 10. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 11. Rejestr delegacji WKiSZ KWP;
 12. Rejestr zdawanych i pobieranych kluczy;
 13. Ewidencja zwolnień lekarskich;
 14. Rejestr rozkazów organizacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.;
 15. Rejestr zarządzeń organizacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.;
 16. Książka inwentarzowa księgozbioru KWP w Gorzowie Wlkp.;
 17. Rejestr zaświadczeń ukończenia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego;
 18. Książka inwentarzowa księgozbioru – KMP/KPP woj. lubuskiego;
 19. Rejestr faktur gr.8;
 20. Rejestr umów najmu sal, strzelnic, siłowni;
 21. Książka nadzoru na bronią palną;
 22. Rejestr rozkazów personalnych KWP w Gorzowie Wlkp.;
 23. Rejestr protokołu szkód KWP w Gorzowie Wlkp.;
 24. Rejestr kart obiegowych;
 25. Rejestr informacji o przyznaniu pracownikom cywilnym KWP/KMP/KPP nagród (wyróżnień);
 26. Rejestr informacji dotyczących policjantów;
 27. Rejestr Decyzji i Postanowień Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.;
 28. Rejestr przyjęć i zwolnień funkcjonariuszy;
 29. Rejestr zwolnień od zajęć służbowych do dnia zwolnienia ze służby funkcjonariusza KWP w Gorzowie Wlkp.;
 30. Rejestr przyjęć do służby w KWP i SPPP;
 31. Rejestr powierzonych obowiązków służbowych;
 32. Rejestr przeniesień akt: raporty, wnioski;
 33. Rejestr dokumentów przekazanych do Zakładu Emerytalno-Rentowego;
 34. Rejestr dodatkowej pracy funkcjonariuszy KWP w Gorzowie Wlkp.;
 35. Rejestr wydawanych zaświadczeń funkcjonariuszom woj. lubuskiego;
 36. Rejestr ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej;
 37. Rejestr przyjęć i zwolnień pracowników cywilnych KWP w Gorzowie Wlkp.;
 38. Rejestr przeniesień, awansów pracowników cywilnych KWP w Gorzowie Wlkp.;
 39. Rejestr staży, przygotowań zawodowych, prac interwencyjnych i robót publicznych;
 40. Rejestr nagród jubileuszowych pracowników cywilnych;
 41. Książka ewidencji legitymacji pracownika cywilnego;
 42. Rejestr informacji dotyczących pracowników cywilnych;
 43. Rejestr upoważnień do wydania amunicji;
 44. Rejestr zaświadczeń dotyczący przeszkolenia z obsługi broni palnej innej niż wydana na indywidualne wyposażenie policjanta;
 45.  Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 46. Ewidencja procedury testu iskry przedmiotów przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 47. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych (END);
 48. Upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
 49. Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w ramach projektów współfinansowany ze środków unijnych WKiSZ KWP w Gorzowie Wlkp. Zespołu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;
 50. Rejestr zaświadczeń RP-7, przebieg służby, świadectwa służby;
 51. Rejestr rozkazów organizacyjnych KWP, KMP, KPP woj. lubuskiego;
 52. Rejestr przyjęć i rozkazów pracowników cywilnych;
 53. Rejestr identyfikatorów funkcjonariuszy woj. lubuskiego;
 54. Ewidencja udzielonych/odebranych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 55. Książka korzystania ze strzelnicy ćwiczebnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 56. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych WKiSZ KWP w Gorzowie Wlkp.

 

Wydział Komunikacji Społecznej:

 1. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 2. Rejestr wydanych decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej;
 3. Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej;
 4. Rejestr delegacji (WKS +Zespoły);  
 5. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 6. Ewidencja pobranych i zdawanych kluczy (sala narad Blok C i D);
 7. Rejestr nadgodzin;
 8. Ewidencja kontroli stanu trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w  Gorzowie Wlkp.;   
 9. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;  
 10. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych; 
 11. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych Z. Prasowego, Z. Psychologów, Z. OPC;
 12. Rejestr skierowań na badania lekarskie (WKS +Zespoły); 
 13. Książka kontroli broni; 
 14. Rejestr umów WKS  (dla projektu ,,Nie dla narkotyków”); 
 15. Ewidencja spisów akt przekazanych i protokołów brakowania dokumentacji  niearchiwalnej kat. BC Zespołów;  
 16. Dziennik ewidencji Elektronicznych Nośników Danych (END).

 

SEKRETARIAT KIEROWNICTWA KWP W GORZOWIE WLKP.

 1. Rejestr przyjęć interesantów;
 2. Rejestr delegacji;
 3. Ewidencja udziału sztandaru w uroczystościach;
 4. Ewidencja wyjść w godzinach pracy.

 

Wydział Finansów:

 1. Dziennik rejestracyjny szkód KWP w Gorzowie Wlkp.;
 2. Zeszyt nadgodzin;
 3. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 4. Rejestr not dotyczących asyst komorniczych;
 5. Księga druków ścisłego zarachowania.

 

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej:

 1. Dziennik rozkazów;
 2. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 3. Książka dyspozytora;
 4. Książka ewidencji wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego;
 5. Książka ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego;
 6. Książka ewidencji głównej sprzętu uzbrojenia;
 7. Księgi magazynowe;
 8. Książka narzędziowa montera (rusznikarnia);
 9. Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej – warsztat rusznikarni;
 10. Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia;
 11. Książka sprzętu-materiałów;
 12. Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia w użytkowaniu;
 13. Książka wydania broni - Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej;
 14. Książka nadzoru nad bronią palną - Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej;
 15. Pomocnicza książka ewidencji zużycia MPiS;
 16. Rejestr upoważnień;
 17. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 18. Rejestr wyjazdów służbowych (delegacje);
 19. Rejestr godzin nadliczbowych;
 20. Rejestr dowodów materiałowych – wydania;
 21. Rejestr dowodów materiałowych – przyjęcia;
 22. Rejestr przychodowo-rozchodowy;
 23. Rejestr notatników służbowych;
 24. Rejestr osób korzystających z myjni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.;
 25. Rejestr badań technicznych pojazdów;
 26. Wykaz dla udzielonych zamówień przeprowadzonych w trybie „wolnej ręki”;
 27. Zapomogi z Funduszu Komendanta Wojewódzkiego i Funduszu PZU Życie;
 28. Zeszyt odpraw;
 29. Zeszyt kontroli broni indywidualnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 30. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych (END);
 31. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu umundurowania i wyposażenia specjalnego;
 32. Rejestr kart mundurowych;
 33. Zapomogi, dopłaty do wypoczynku, kolonie, obozy z ZFŚS;
 34. Wykaz dokumentów komunikacyjnych;
 35. Księga ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego;
 36. Wykaz tablic rejestracyjnych;
 37. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu- Higiena;
 38. Książka wydania broni;
 39. Książka sprzętu w użytkowaniu;
 40. Książka narzędziowa specjalisty samochodowego;
 41. Rejestr umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych;
 42. Książki magazynowe sprzętu uzbrojenia;
 43. Rejestr dowodów materiałowych;
 44. Rejestr kont osobistych.

 

Wydział Nieruchomości:

 1. Dziennik ewidencji Elektronicznych Nośników Danych;
 2. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów;
 3. Elektroniczna ewidencja wydanego pracownikom Wydziału sprzętu/materiałów łączności i informatyki;
 4. Elektroniczny Dziennik szkód w mieniu Skarbu Państwa będącym w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., którym gospodaruje Wydział Nieruchomości;
 5. Elektroniczny rejestr umów – należności;
 6. Elektroniczny rejestr umów – zobowiązania;
 7. Elektroniczny rejestr wystawionych przez Wydział not obciążeniowych/uznaniowych;
 8. Ewidencja osób upoważnionych w Wydziale do przetwarzania danych osobowych;
 9. Ewidencja psów służbowych w użytkowaniu KMP/KPP;
 10. Ewidencja świadczeń socjalnych emerytów i rencistów policyjnych;
 11. Imienny skorowidz funkcjonariuszy dot. spraw mieszkaniowych;
 12. Książka ewidencji pieczęci i stempli;
 13. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – agregaty prądotwórcze;
 14. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – materiały biurowe;
 15. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – materiały do utrzymania czystości;
 16. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kulturalno-oświatowy KMP/KPP;
 17. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kulturalno-oświatowy KWP;
 18. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kwaterunkowy KMP/KPP;
 19. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kwaterunkowy KWP;
 20. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt medyczny;
 21. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt p.poż. KMP/KPP;
 22. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt p.poż. KWP;
 23. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt remontowo gospodarczy KMP/KPP;
 24. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt remontowo gospodarczy KWP;
 25. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt żywnościowy KMP/KPP;
 26. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt żywnościowy KWP;
 27. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – technika biurowa KMP/KPP;
 28. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – technika biurowa KWP;
 29. Księga druków ścisłego zarachowania;
 30. Księga druków ścisłego zarachowania – mandaty;
 31. Rejestr decyzji - kwatery tymczasowe;
 32. Rejestr decyzji w II-giej instancji dot. spraw mieszkaniowych;
 33. Rejestr decyzji zaskarżonych do NSA;
 34. Rejestr kart mieszkaniowych emerytów i rencistów;
 35. Rejestr kart mieszkaniowych funkcjonariuszy;
 36. Rejestr mieszkań służbowych;
 37. Rejestr nieruchomości w posiadaniu zależnym;
 38. Rejestr nieruchomości w trwałym zarządzie;
 39. Rejestr porozumień - Fundusz Wsparcia Policji;
 40. Rejestr rozkazów personalnych;
 41. Rejestr teczek pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego;
 42. Rejestr umów użyczenia lokalu;
 43. Rejestr umów użyczenia sprzętu;
 44. Rejestr upoważnień wydanych pracownikom Wydziału;
 45. Rejestr wniosków, umów i informacji dot. sponsoringu i darowizn rzeczowych;
 46. Rejestr wydanych decyzji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego;
 47. Rejestr wydanych decyzji w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu;
 48. Rejestr wydanych decyzji w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu;
 49. Wykaz funkcjonariuszy korzystających z pomocy finansowej;
 50. Wykaz funkcjonariuszy pobierających równoważnik za brak lokalu.

 

Wydział Łączności i Informatyki:

 1. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 2. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 3. Ewidencja wyjść w czasie służby;
 4. Ewidencja pieczęci i stempli;
 5. Ewidencja zwolnień lekarskich;
 6. Ewidencja przedłużonego czasu służby w okresie rozliczeniowym;
 7. Ewidencja wyjazdów służbowych;
 8. Badania Profilaktyczne;
 9. Książka przebiegu służby;
 10. Dziennik odpraw służbowych;
 11. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 12. Dziennik pracy administratorów ,,kwarc";
 13. Książka wydania broni;
 14. Książka nadzoru nad bronią palną;
 15. Dziennik pracy administratora ODN;
 16. Dziennik pracy lokalnego administratora stanowisko dostępowe Europol;
 17. Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu ODN;
 18. Ewidencja użycia hasła do Bazy danych systemu ERCDŚ;
 19. Dziennik pracy lokalnego administratora technicznego systemu - OBOZI i SIO;
 20. Dziennik pracy lokalnego administratora sieci szyfratorów;
 21. Dziennik ewidencji END;
 22. Dziennik stanowiska komputerowego ODN;
 23. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy do szaf metalowych
 24. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy do węzłów PSTDN i ODN;
 25. Dziennik czynności administracyjnych i kontrolnych wykonywanych na stanowiskach SPBD;
 26. Rejestr sprawozdań z realizacji zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Wydział Bezpieczeństwa Informacji:

 1. Dziennik pracy inspektora BTI;
 2. Dziennik inspektora BTI do GAZELA;
 3. Dziennik inspektora BTI do SUŁTelP i SUŁTelP-POUFNE;
 4. Dziennik inspektora BTI do PSTDN;
 5. Dziennik inspektora BTI do HARNAŚ;
 6. Dziennik inspektora BTI do ARANEA;
 7. Dziennik inspektora BTI do KWARC;
 8. Dziennik pracy inspektora BTI SNPI OPAL;
 9. Rejestr zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych;
 10. Ewidencja osób upoważnionych WBI  w KWP w Gorzowie Wlkp.;
 11. Ewidencja użytkowników SESPol Wydziału OIN;
 12. Ewidencja użytkowników i osób upoważnionych KSIP systemów poza policyjnych Wydziału WBI;
 13. Rejestr czynności przetwarzania w KWP;
 14. Wykaz kategorii czynności przetwarzania w KWP;
 15. Rejestr naruszeń ochrony Danych w KWP;
 16. Rejestr zmiany haseł SKD do Kancelarii Tajnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 17. Książka ewidencji interwencji technicznych w Kancelarii Tajnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 18. Rejestr akt postępowań sprawdzających;
 19. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa;
 20. Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających;
 21. Rejestr wydanych decyzji o odmowie poświadczenia;
 22. Rejestr kontrolnych postępowań sprawdzających;
 23. Rejestr zaświadczeń o szkoleniu;
 24. Dziennik szkoleń;
 25. Rejestr dzienników, ewidencji i teczek;
 26. Dziennik ewidencyjny;
 27. Dziennik wykonanych kopii, odpisów, wypisów, wyciągów i tłumaczeń zawierających informacje niejawne;
 28. Rejestr wydanych przedmiotów;
 29. Książka doręczeń przesyłek miejscowych (niejawnych);
 30. Dziennik podawczy dla przesyłek oznaczonych klauzula „zastrzeżone” adresowanych do komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp.;
 31. Dziennik podawczy dla przesyłek oznaczonych klauzula ściśle tajne, tajne, poufne, adresowanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji i Zastępców;
 32. Dziennik podawczy dla przesyłek przekazywanych do 1 oddziału kancelarii tajnej;
 33. Dziennik przepisów niejawnych KGP/MSWiA;
 34. Dziennik przepisów niejawnych KWP;
 35. Rejestr przesyłek przekazanych adresatowi za pośrednictwem funkcjonariuszy;
 36. Rejestr przesyłek adresowanych do kierownictwa KWP w Gorzowie Wlkp. przekazanych w celu dokonania dekretacji;
 37. Rejestr pobranych kluczy;
 38. Rejestr wejść/wyjść ze strefy ochronnej kancelarii tajnej międzynarodowej;
 39. Książka kontroli wejść i wyjść do pomieszczeń oddziału nr 1 kancelarii tajnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 40. Książka kontroli wejść i wyjść do pomieszczeń oddziału nr 2 kancelarii tajnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 41. Książka ewidencji pieczęci i stempli;
 42. Zeszyt odpraw pracowników kancelarii tajnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 43. Dziennik stanowiska komputerowego ODN;
 44. Ewidencja kluczy do pomieszczenia (…) ODN;
 45. Rejestr obiegu dokumentacji niejawnej;
 46. Rejestr wniosków do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.;
 47. Rejestr decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. w sprawie zniesienia/ zmiany klauzuli tajności materiałów Niejawnych;
 48. Rejestr wydanych upoważnień do dokonywania skreśleń i adnotacji dot. Zniesienia/zmiany klauzuli tajności;
 49. Rejestr spisów akt. przekazanych do archiwum kat. „A”;
 50. Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum kat. „B”;
 51. Rejestr protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE”;
 52. Rejestr protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE” po byłej KWP w Zielonej Górze;
 53. Rejestr udostępnień akt z Archiwum Policji;
 54. Rejestr kwerend – udzielonych informacji telefonicznie;
 55. Dziennik pobierania i zdawania kluczy do Archiwum;
 56. Dziennik podawczy do poczty niejawnej odbieranej z KT KWP i przekazanej do Zespołu Archiwum;
 57. Zeszyt odpraw służbowych Zespołu Archiwum;
 58. Ewidencja osób spoza jednostki KWP przebywających w magazynach archiwum;
 59. Rejestr osób nieupoważnionych przebywających w pomieszczeniach magazynowych nr 014 i 016;
 60. Ewidencja worków zawierających dokumentację przeznaczoną do zniszczenia przez archiwum KWP;
 61. Ewidencja urlopów;
 62. Rejestr identyfikatorów;
 63. Ewidencja delegacji;
 64. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych (END)
 65. Rejestr absencji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału WBI KWP w Gorzowie Wlkp.;
 66. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 67. Rejestr pobranych i zdanych kluczy do pomieszczenia i szaf metalowych Wydziału WBI KWP w Gorzowie Wlkp.;
 68. Lista obecności pracowników Wydziału WBI KWP w Gorzowie Wlkp.;
 69. Rejestr oświadczeń majątkowych;
 70. Książka ewidencji pieczęci i stempli;
 71. Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie funkcjonariuszy i pracowników Wydziału WBI KWP w Gorzowie Wlkp.;
 72. Dziennik podawczy do ewidencjonowania sprawdzeń ABW/KGSG;
 73. Książka ewidencji pojazdów wjeżdżających/wyjeżdżających do/z obiektów (ochrona);
 74. Książka pracy pracowników ochrony fizycznej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 75. Ewidencja prywatnych samochodów pozostawionych na parkingu KWP;
 76. Książką ewidencji kluczy (ochrona);
 77. Ewidencja pracowników KWP pozostających po godzinach urzędowania;
 78. Wykaz zmiany kodów systemu kontroli dostępu do oddziału Nr. 1 KT KWP w Gorzowie Wlkp.;

 

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy pomocowych:

 1. Rejestr postępowań przetargowych;
 2. Rejestr umów poprzetargowych;
 3. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 4. Rejestr godzin nadliczbowych;
 5. Rejestr pobranych i zdanych kluczy;
 6. Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych (END).

 

Zespół do spraw Prawnych:

 1. Ewidencja wyjść w godzinach pracy.

 

Zespół Prasowy:

 1. Rejestr nadgodzin;
 2. Ewidencja wyjść w godzinach pracy.

 

Zespół Psychologów:

 1. Rejestr pierwszej pomocy emocjonalnej;
 2. Rejestr policjantów lub pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencję kryzysową lub prowadzono psychoterapię;
 3. Rejestr wykonywanych zadań z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkim;
 4. Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno- rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych lub administracyjno- porządkowych;
 5. Rejestr kandydatów do służby w Policji;
 6. Rejestr badań psychologicznych funkcjonariuszy na określone stanowisko służbowe;
 7. Zeszyt odpraw;
 8. Zeszyt szkoleń;
 9. Zeszyt ewidencji nadgodzin;
 10. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;

 

Zespół Ochrony Pracy:

 1. Rejestr wypadków funkcjonariuszy Policji KWP w Gorzowie Wlkp.;
 2. Rejestr wypadków w drodze do i z służby funkcjonariuszy Policji KWP w Gorzowie Wlkp.;
 3. Rejestr wypadków pracowników Policji KWP w Gorzowie Wlkp.;
 4. Rejestr wypadków w drodze do i z pracy pracowników Policji KWP w Gorzowie Wlkp.;
 5. Rejestr dzienników szkoleń wstępnych funkcjonariuszy i pracowników Policji;
 6. Rejestr wyjść w godzinach służbowych;
 7. Rejestr faktur za badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.

 

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka:

 1. Książka wydanych certyfikatów;
 2. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 3. Rejestr nadgodzin.


Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego:

 1. Ewidencja wyjść w godzinach pracy.

Metryczka

Data publikacji : 04.04.2007
Data modyfikacji : 31.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kasperowicz
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kasperowicz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kasperowicz
do góry