Ewidencje i rejestry - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zgodnie z § 7 ust. 1 Instrukcji pracy kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 278/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów jawnych prowadzą następujące urządzenia ewidencyjne:

 • rejestr urządzeń ewidencyjnych,
 • rejestr przesyłek wpływających
 • rejestr przesyłek wychodzących,
 • dziennik podawczy,
 • książkę doręczeń,
 • dziennik przepisów.

Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 5 cyt. Instrukcji „w celu usprawnienia bieżącej pracy można prowadzić inne urządzenia ewidencyjne (…)”. 

 

Wykazy prowadzonych przez komórki organizacyjne KWP w Gorzowie Wlkp. jawnych, pomocniczych urządzeń ewidencyjnych:

Wydział Kryminalny:

 1. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 2. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 3. Rejestr kontroli stanu trzeźwości;
 4. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 5. Rejestr delegacji;
 6. Rejestr wydawanych kluczy do pomieszczeń ze stanowiskami ODN;
 7. Oddziałowa (Wydziałowa) Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy;
 8. Książka narad służbowych Wydziału Kryminalnego KWP  w Gorzowie Wlkp.;
 9. Książka doprowadzeń;
 10. Książka odpraw do doprowadzeń i konwojów;
 11. Książka nadzoru nad bronią palną;
 12. Rejestr dokumentacji do prowadzonych form pracy operacyjnej oraz ustaleń z innymi komórkami;
 13. Rejestr zwolnień lekarskich;
 14. Rejestr skierowań na badania lekarskie;
 15. Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą: zastrzeżone;
 16. Rejestr pieczęci służbowych;
 17. Rejestr upoważnień do nadawania i odbioru przesyłek (Poczta specjalna);

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy:

 1. Ewidencja telegramów, faxów, pism wychodzących, otrzymanych;
 2. Rejestr pieczęci i stempli;
 3. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 4. Dziennik Ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą: zastrzeżone;
 5. Zeszyt odpraw WDŚ KWP w Gorzowie Wlkp.;
 6. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 7. Ewidencja wyjść w godz. pracy;
 8. Rejestr Delegacji;
 9. Rejestr zwolnień lekarskich;
 10. Rejestr Skierowań na Badania Lekarskie;
 11. Księga Dowodów Rzeczowych – Narkotyków;
 12. Księga Dowodów Rzeczowych – depozyt magazynu dowodów rzeczowych;
 13. Księga Dowodów Rzeczowych – Broni i Amunicji;
 14. ERCDŚ – wersja elektroniczna;
 15. Rejestr nadgodzin;

 

Wydział Techniki Operacyjnej:

 1. Książka ewidencji wydanych delegacji służbowych WTO KWP w Gorzowie Wlkp.;
 2. Książka ewidencji pieczęci i stempli Wydziału Techniki Operacyjnej KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 3. Rejestr skierowań na badania profilaktyczne, badania okresowe, badania kontrolne pracowników i funkcjonariuszy Wydziału Techniki Operacyjnej KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 4. Rejestr pobierania i zdawania kluczy od pomieszczeń Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 5. Książka wejść do strefy bezpieczeństwa;
 6. Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Wydziału Techniki Operacyjnej KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 7. Rejestr wydanych przedmiotów;
 8. Ewidencja wyjść w godzinach pracy Wydziału Techniki Operacyjnej KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 9. Książka dyspozytora WTO;
 10. Książka ewidencji urlopów funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 11. Rejestr miesięcznych zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 12. Dziennik odpraw służbowych WTO KWP w Gorzowie Wlkp.;
 13. Książka doręczeń przesyłek miejscowych dla dokumentów zastrzeżonych;
 14. Książka wydawania broni z pododdziału;
 15. Rejestr kontroli stanu trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników cywilnych WTO KWP w Gorzowie Wlkp.;
 16. Ewidencja nadgodzin;
 17. Książka przebiegu służby;
 18. Książka nadzoru nad bronią palną;
 19. Rejestr ustnych ustaleń;
 20. Książka depozytu broni;
 21. Rejestr wypracowanych nadgodzin przez funkcjonariuszy i pracowników WTO KWP
  w Gorzowie Wlkp.;

 

Wydział Wywiadu Kryminalnego:

 1. Książka ewidencji kluczy;
 2. Rejestr skierowań na wykonanie badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji;
 3. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 4. Zeszyt odpraw;
 5. Książka przebiegu służby;
 6. Rejestr wydanych przedmiotów;
 7. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 8. Ewidencja przekazanych MI do sekretariatu;
 9. Dziennik stanowiska komputerowego SIO;
 10. Rejestr delegacji służbowych;
 11. Rejestr zastrzeżeń koordynacyjnych;
 12. Rejestr osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniach ze stanowiskiem SMI/ODN;
 13. Dziennik stanowiska komputerowego KCIK;
 14. Rejestr pieczęci i stempli;
 15. Rejestr MI o kodzie H2 i H3;
 16. Rejestr akt brakowania;
 17. Dziennik stanowiska komputerowego ODN;
 18. Rejestr dot. kontroli trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników WWK;
 19. Ewidencja naruszania bezpieczeństwa systemu SIO/OBOZI;
 20. Ewidencja wydawanego sprzętu alarmowego;
 21. Książka nadzoru nad bronią;
 22. Dziennik ewidencyjny dla dokumentów zastrzeżonych;
 23. Elektroniczny rejestr uprawnień do KSIP;
 24. Rejestr sprawdzeń w bazach KSIP, PESEL, REGON, CEPIK, KRS;
 25. Rejestr formularzy rejestracyjnych KSIP, KCIK, Koordynacji;
 26. Rejestr wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych
  i internetowych;
 27. Dziennik stanowiska wymiany informacji z Europolem;
 28. Rejestr zdawanej broni;

 

Laboratorium Kryminalistyczne:

 1. Rejestr kart daktyloskopijnych wypożyczonych z WRD;
 2. Zeszyt narad i odpraw;
 3. Rejestr dokumentów Systemu Zarządzania Jakością;
 4. Książka wydania broni z pododdziału;
 5. Książka przechowywania i użytkowania broni służbowej;
 6. Rejestr obiektów badań przekazanych do magazynu;
 7. Zeszyt pracy wykonującego badania – Rejestr dowodów rzeczowych;
 8. Książka wyjazdów na zdarzenia;
 9. Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej;
 10. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu. Technika policyjna;
 11. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu. Sprzęt informatyczny;
 12. Książka pracy certyfikowanego specjalisty Laboratorium Kryminalistycznego;
 13. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 14. Wykaz faksów wysyłanych i otrzymanych;
 15. Ewidencja pobierania i zdawania kluczy;
 16. Plany delegacji, rejestr wyjazdów służbowych;
 17. Zeszyt ewidencji sprawdzeń stanu trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników LK KWP;

 

Wydział do Walki z Korupcją:

 1. Książka doprowadzeń osób;
 2. Rejestr pobierania i zdawania notatników Wydziału do Walki z Korupcją KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 3. Rejestr czynności procesowych w postępowaniu karnym, w których utrwalono dźwięk albo obraz lub obraz i dźwięk;
 4. Zeszyt delegacji;
 5. Rejestr nadgodzin;
 6. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 7. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 8. Teczka – Listy obecności;
 9. Teczka – Oddziałowa Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy;
 10. Teczka – Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa dla policjantów pełniących służbę
  w KWP w Gorzowie Wlkp.;
 11. Teczka Decyzje Naczelnika Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gorzowie Wlkp.;
 12. Teczka – Bony żywnościowe;
 13. Teczka – Podnoszenie sprawności fizycznej funkcjonariuszy Wydziału do Walki
  z Korupcją KWP w Gorzowie Wlkp.;
 14. Rejestr skierowań na badania lekarskie;
 15. Wykaz zwolnień lekarskich;
 16. Ewidencja użytkowników ERCDŚ;
 17. Ewidencja urlopów;
 18. Rejestr akt brakowanych kat. „BC”;
 19. Książka nadzoru nad bronią palną;

 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą:

 1. Rejestr wydawania broni z pododdziału;
 2. Książka kontroli sprzętu uzbrojenia;
 3. Rejestr godzin nadliczbowych;
 4. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 5. Rejestr pobierania i zdawania kluczy (stanowisko ODN);
 6. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy (szafy pancerne);
 7. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy (pokoje);
 8. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 9. Ewidencja urlopów;
 10. Rejestr wystawionych delegacji;
 11. Dziennik stanowiska komputerowego ODN;
 12. Rejestr skierowań na badania;
 13. Rejestr akt brakowania kat. ”BC”;
 14. Oddziałowa (Wydziałowa) Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy;
 15. Rejestr dot. kontroli trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników Wydz. dw. z PG;
 16. Książka ewidencji i sprzętu w użytkowaniu Wydziału dw. z PG;
 17. Książka ewidencji wydawanego sprzętu alarmowego, uzbrojenia i techniki policyjnej Wydziału dw. z PG;
 18. Rejestr wydanych przedmiotów;
 19. Rejestr koordynacji jawnej;
 20. Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu;

 

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością:

 1. Rejestr delegacji służbowych;
 2. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 3. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 4. Rejestr wydania kluczy do pomieszczeń ze stanowiskami do ODN;
 5. Rejestr skierowań na badania lekarskie;
 6. Książka ewidencji pieczęci i stempli;
 7. Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu nr 315 A;
 8. Dziennik odpraw Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp.;
 9. Książka wydania broni z pododdziału;
 10. Dziennik stanowiska komputerowego;
 11. Dziennik decyzji Naczelnika Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 12. Dziennik pracy administratora systemu opracowania dokumentów niejawnych ODN;
 13. Rejestr pobierania i zdania notatników służbowych;

 

Wydział Prewencji:

 1. Książka wydania broni;
 2. Książka nadzoru nad Bronią Palną;
 3. Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;
 4. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 5. Rejestr Decyzji o wszczęciu/zakończeniu instancyjnego nadzoru ogólnego nad poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ściągania lub wymiaru sprawiedliwości;
 6. Rejestr odpraw służbowych;
 7. Ewidencja koordynatorów lokalnych Krajowej Mapy Zagrożeń;
 8. Ewidencja przeglądu treści zarejestrowanych na urządzeniu służącym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 9. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 10. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu;
 11. Rejestr nadgodzin;
 12. Plany delegacji. Wykazy pracowników;
 13. Rejestr faksów otrzymanych i wysłanych;
 14. Ewidencja wykorzystania systemu audiowizualnego przedmiotów przeznaczonych
  do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 15. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 16. Ewidencja przekazania materiału systemu audiowizualnego przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii KWP w Gorzowie Wlkp.;
 17. Ewidencja uwag i usterek systemu audiowizualnego Przedmiotów przeznaczonych
  do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 18. Ewidencja zgrania materiału systemu audiowizualnego przedmiotów przeznaczonych
  do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 19. Zeszyt – zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy;
 20. Rejestr z przeprowadzonych badan stanu trzeźwości;

 

Sztab Policji:

 1. Rejestr nadgodzin;
 2. Rejestr wyjść w godzinach służbowych;
 3. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 4. Rejestr skierowań na badania;
 5. Rejestr delegacji;
 6. Rejestr urlopów;
 7. Zestawienie dotyczące absencji;
 8. Wykaz pieczęci i stempli;
 9. Książka przebiegu służby;
 10. Dziennik telegramów wchodzących/wychodzących;
 11. Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTELP TAJNE wychodzące/wchodzące;
 12. Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTELP POUFNE wychodzące/wchodzące;
 13. Książka doręczeń szyfrogramów SUŁTELP POUFNE;
 14. Książka doręczeń szyfrogramów SUŁTELP TAJNE;
 15. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;

 

Wydział Ruchu Drogowego:

 1. Rejestr kart Prd 5/1 sporządzonych przez funkcjonariuszy WRD KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 2. Książka dyspozytora;
 3. Rejestr pobranych i zdanych notatników służbowych;
 4. Rejestr druków ścisłego zarachowania/bloczki mandatów karnych;
 5. Rejestr pobranych i zdanych pokwitowań za zatrzymane dokumenty;
 6. Rejestr depozytów mandatów karnych;
 7. Rejestr kontroli broni;
 8. Rejestr czynności kontrolnych i nadzorczych;
 9. Rejestr kart Prd 5/1;
 10. Rejestry  terminali płatniczych;
 11. Rejestry pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego do pomiaru prędkości;
 12. Rejestr badań analizatorem wydechu Alcometr;
 13. Rejestry badań analizatorem wydechu Alcosensor;
 14. Rejestry pracy wideorejestratora;
 15. Rejestr odpraw i narad WRD KWP Gorzów Wlkp.;
 16. Skorowidz zapytań o karalności;
 17. Rejestr zdanych mandatów karnych;
 18. Rejestr pieczęci i stempli WRD KWP w Gorzowie Wlkp.;
 19. Rejestry ewidencji czasu pracy WRD KWP w Gorzowie Wlkp.;
 20. Dziennik Ewidencji dokumentacji niejawnej;
 21. Rejestr zatrzymanych praw jazdy;
 22. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
 23. Rejestr dot. sprawdzonych i kontrolowanych pojazdów (brak ubezpieczenia OC);
 24. Rejestr czynności nadzorczych i kontrolowanych realizowanych przez funkcjonariuszy
  i pracowników cywilnych WRD KWP w jednostkach terenowych woj. lubuskiego;
 25. Książka nadzoru nad bronią palną WRD KWP w Gorzowie Wlkp.;
 26. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu;
 27. Rejestr kolizji drogowych na autostradzie A2;
 28. Rejestr skierowań na badania lekarskie;
 29. Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników WRD KWP Gorzów Wlkp.;
 30. Rejestr wydanych zaświadczeń ze zdarzeń drogowych na autostradzie A2;
 31. Rejestr kontroli broni;

 

Wydział Postępowań Administracyjnych:

 1. Rejestr wydanych legitymacji osób dopuszczonych do posiadania broni ;
 2. Rejestr kluczy do depozytu broni;
 3. Rejestr sprawdzania broni indywidualnej znajdującej się na wyposażeniu policjantów WPA;
 4. Rejestr teczek, obiektów, obszarów podlegającej obowiązkowej ochronie;
 5. Rejestr wydanych decyzji w sprawach pozwolenia na broń;
 6. Rejestr wydanych zaświadczeń upoważniających do nabycia broni;
 7. Rejestr broni przyjętej do depozytu organu Policji;
 8. Rejestr lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzenia badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 9. Książka wydania broni z pododdziału;
 10. Rejestr delegacji służbowych;
 11.  Rejestr notatników służbowych;
 12. Rejestr upoważnień do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem;
 13. Rejestr stempli i pieczęci;
 14. Rejestr odpraw służbowych;
 15. Rejestr wydanych decyzji w sprawach odmowy wpisu i skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony;
 16. Rejestr wydanych decyzji w sprawach odmowy wpisu i skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 17. Rejestr wydanych decyzji w sprawach licencji detektywa;
 18. Rejestr wydanych zaświadczeń wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
 19. Ewidencja akt dotycząca kwalifikowanych pracowników ochrony;

 

Wydział Konwojowy:

 1. Dziennik ewidencyjny;
 2. Książka kontroli sanitarnej;
 3. Księga Uwag Społecznego Inspektora Pracy;
 4. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 5. Ewidencja urlopów;
 6. Rejestr delegacji;
 7. Zeszyt narad;
 8. Książka kontroli i nadzoru służby konwojowej;
 9. Rejestr wykonanych ekstradycji;
 10. Książka służby konwojowej;
 11. Książka doprowadzeń osób;
 12. Rejestr nakazów;
 13. Skorowidz osób konwojowanych;
 14. Rejestr wykazów „ETAP”;
 15. Książka dyspozytora;
 16. Zeszyt kontroli pojazdów;
 17. Teczka protokołów odpraw;
 18. Rejestr notatników służbowych;
 19. Rejestr działań o podwyższonym ryzyku;
 20. Książka służby;
 21. Książka przebiegu służby;
 22. Książka przebiegu służby kurierów Poczty Specjalnej;
 23. Książka nadzoru nad bronią palną;
 24. Książka wydania broni;
 25. Rejestr Badań Analizatora Wydechu;
 26. Rejestr wydanego sprzętu do służby;
 27. Ewidencja pobierania i zdawania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób
  za pomocą energii elektrycznej SAP;
 28.  Ewidencja wydawanego sprzętu-sprzęt alarmowy;        
 29. Rejestr sprawdzeń w bazie KSIP;
 30. Rejestr mandatów karnych;
 31.  Rejestr potwierdzeń przekazania mandatu karnego;
 32. Rejestr kontroli mandatów;
 33. Rejestr kart rejestracyjnych;
 34. Rejestr wydawania kart magnetycznych do wejścia do KWP w Gorzowie Wlkp.;
 35. Książka przebiegu służby w PID;
 36. Książka ewidencji nieletnich umieszczonych w PID;
 37. Ewidencja dokumentacji nieletnich zatrzymanych w PID;
 38. Książka wizyt lekarskich;
 39. Ewidencja powiadomień sądu o użyciu ŚPB;

 

Wydział Kontroli:

 1. Rejestr upoważnień do kontroli;
 2. Rejestr delegacji;
 3. Rejestr literatury;
 4. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych Wydziału Kontroli;
 5. Książka Kontroli Jednostki KWP w Gorzowie Wlkp.;
 6. Rejestr wydarzeń nadzwyczajnych;
 7. Rejestr Kontroli;

 

Wydział Kadr i Szkolenia:

 1. Rejestr postępowań dyscyplinarnych "RPD";
 2. Rejestr postanowień i orzeczeń Komendanta Wojewódzkiego Policji
  w Gorzowie Wlkp. wydawanych w toku postępowań dyscyplinarnych;
 3. Rejestr z przeprowadzonych rozmów dyscyplinujących;
 4. Rejestr postępowań dyscyplinarnych zawierających znamiona przestępstwa
  lub wykroczenia;
 5. Rejestr postępowań karnych poza służbą – bez postępowań dyscyplinarnych;
 6. Rejestr postępowań dyscyplinarnych – służba cywilna;
 7. Rejestr skierowań na badania lekarskie WKiSz KWP w Gorzowie Wlkp.;
 8. Rejestr nadgodzin;
 9. Rejestr narad Wydziału Kadr i Szkolenia;
 10. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 11. Rejestr delegacji KWP;
 12. Rejestr zdawanych i pobieranych kluczy;
 13. Ewidencja zwolnień lekarskich;
 14. Rejestr zarządzeń organizacyjnych oraz rozkazów organizacyjnych;
 15. Książka inwentarzowa księgozbioru KWP w Gorzowie Wlkp.;
 16. Rejestr wystawionych świadectw kursu doskonalenia zawodowego;
 17. Książka inwentarzowa księgozbioru – KMP/KPP woj. lubuskiego;
 18. Rejestr umów najmu sal, strzelnic, siłowni;
 19. Rejestr umów zlecenia (pozoranci);
 20. Książka kontroli broni;
 21. Ewidencja sprzętu sportowego;
 22. Rejestr rozkazów personalnych KWP w Gorzowie Wlkp.;
 23. Rejestr protokołu szkód KWP w Gorzowie Wlkp.;
 24. Rejestr legitymacji zwróconych KWP w Gorzowie Wlkp.;
 25. Rejestr kart obiegowych;
 26. Rejestr informacji o przyznaniu pracownikom cywilnym KWP/KMP/KPP nagród (wyróżnień);
 27. Rejestr informacji dotyczących policjantów;
 28. Rejestr Decyzji i Postanowień KWP w Gorzowie Wlkp. oraz komunikatów Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp.;
 29. Rejestr przyjęć i zwolnień funkcjonariuszy;
 30. Rejestr identyfikatorów funkcjonariuszy woj. lubuskiego;
 31. Rejestr zwolnień od zajęć służbowych do dnia zwolnienia ze służby funkcjonariusza KWP w Gorzowie Wlkp.;
 32. Rejestr zawieszeń w czynnościach służbowych funkcjonariuszy, wyroki, przedstawione zarzuty, nagrody, odstąpienia od ukarania;
 33. Rejestr przyjęć do służby w KWP i SPPP;
 34. Rejestr powierzonych obowiązków służbowych;
 35. Rejestr notatek z rozmów dyscyplinujących;
 36. Rejestr przeniesień akt: raporty, wnioski;
 37. Rejestr dokumentów przekazanych do Zakładu Emerytalno-Rentowego;
 38. Rejestr dodatkowej pracy funkcjonariuszy KWP w Gorzowie Wlkp.;
 39. Rejestr wydawanych zaświadczeń funkcjonariuszom woj. lubuskiego;
 40. Rejestr ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej;
 41. Rejestr przyjęć i zwolnień pracowników cywilnych KWP w Gorzowie Wlkp.;
 42. Rejestr przeniesień, awansów pracowników cywilnych KWP w Gorzowie Wlkp.;
 43. Rejestr staży, przygotowań zawodowych, prac interwencyjnych i robót publicznych;
 44. Rejestr nagród jubileuszowych pracowników cywilnych;
 45. Książka ewidencji legitymacji pracownika cywilnego;
 46. Rejestr skierowań na postępowanie sprawdzające do przyjęcia do służby w Policji;
 47. Rejestr informacji dotyczących pracowników cywilnych;
 48. Rejestr czynności wyjaśniających;

 

Wydział Komunikacji Społecznej:

 1. Dziennik przepisów wydanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
  w Gorzowie Wlkp.;
 2. Dziennik przepisów wydanych przez Komendanta Głównego Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministra Spraw Wewnętrznych) oraz inne uprawnione podmioty;
 3. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 4. Rejestr wydanych decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej;
 5. Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej;
 6. Dziennik ewidencji dla dokumentów oznaczonych klauzula „zastrzeżone”;
 7. Rejestr delegacji;
 8. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 9. Ewidencja pobranych i zdawanych kluczy (sala narad);
 10. Rejestr nadgodzin;
 11. Ewidencja kontroli stanu trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 12. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 13. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 14. Rejestr skierowań na badania lekarskie;
 15. Rejestr umów dla projektu ,,Nie dla narkotyków”;

 

SEKRETARIAT KIEROWNICTWA KWP W GORZOWIE WLKP.

 1. Rejestr przyjęć interesantów;
 2. Rejestr delegacji;
 3. Ewidencja sztandaru w uroczystościach;
 4. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;

 

Wydział Finansów:

 1. Dziennik rejestracyjny szkód KWP w Gorzowie Wlkp.;
 2. Zeszyt nadgodzin;
 3. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 4. Dziennik ekspertyz;
 5. Rejestr not dotyczących not komorniczych;
 6. Księga druków ścisłego zarachowania;

 

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej:

 1. Dziennik rozkazów;
 2. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 3. Książka dyspozytora;
 4. Książka ewidencji wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego;
 5. Książka ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego;
 6. Książka nadzoru nad bronią palną;
 7. Księgi magazynowe;
 8. Książka sprzętu amunicji i uzbrojenia;
 9. Książka narzędziowa montera (rusznikarnia);
 10. Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej – warsztat rusznikarni;
 11. Książka ewidencji napraw sprzętu uzbrojenia;
 12. Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu;
 13.  Książka sprzętu – materiałów;
 14. Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia;
 15. Książka sprzętu ruchomego;
 16. Książka wydania broni – Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej;
 17. Książka nadzoru nad bronią palną – Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej;
 18. Pomocnicza książka ewidencji zużycia MPiS;
 19. Rejestr upoważnień;
 20. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 21. Rejestr wyjazdów służbowych (delegacje);
 22. Rejestr godzin nadliczbowych;
 23. Rejestr dowodów materiałowych – wydania;
 24. Rejestr dowodów materiałowych – przyjęcia;
 25. Rejestr dokumentów przewozowych ADR;
 26. Rejestr przychodowo-rozchodowy;
 27. Rejestr notatników służbowych;
 28. Rejestr wydanych dowodów technicznych;
 29. Rejestr osób korzystających z myjni w Komendzie Wojewódzkiej Policji
  w Gorzowie Wlkp.;
 30. Rejestr badań technicznych pojazdów;
 31. Wykaz dla udzielonych zamówień przeprowadzonych w trybie „wolnej ręki”;
 32. Zapomogi z Funduszu Komendanta Wojewódzkiego i Funduszu PZU Życie;
 33. Zeszyt odpraw;
 34. Zeszyt kontroli broni indywidualnej KWP w Gorzowie Wlkp.;

 

Wydział Nieruchomości:

 1. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kwaterunkowy KWP;
 2. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kwaterunkowy KMP/KPP;
 3. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – kwatery tymczasowe KWP Gorzów Wlkp.;
 4. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kulturalno – oświatowy KWP;
 5. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kulturalno – oświatowy KMP/KPP;
 6. Rejestr nieruchomości w trwałym zarządzie;
 7. Rejestr nieruchomości w posiadaniu zależnym;
 8. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt żywnościowy KWP;
 9. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt żywnościowy KMP/KPP;
 10. Ewidencja psów służbowych w użytkowaniu KMP/KPP;
 11. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów;
 12. Książka ewidencji pieczęci i stempli;
 13. Rejestr wniosków, umów i informacji dot. sponsoringu i darowizn rzeczowych;
 14. Rejestr Porozumień - Fundusz Wsparcia Policji;
 15. Rejestr umów użyczenia sprzętu;
 16. Ewidencja świadczeń socjalnych emerytów i rencistów policyjnych;
 17. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt remontowo gospodarczy KWP;
 18. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt remontowo gospodarczy KMP/KPP;
 19. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt p.poż. KWP;
 20. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt p.poż. KMP/KPP;
 21. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – agregaty prądotwórcze;
 22. Rejestr upoważnień;
 23. Rejestr rozkazów;
 24. Księga druków ścisłego zarachowania;
 25. Książka ewidencji sprzętu - materiałów w jednostkach użytkujących;
 26. Imienny skorowidz funkcjonariuszy dot. spraw mieszkaniowych;
 27. Rejestr kart mieszkaniowych funkcjonariuszy;
 28. Rejestr kart mieszkaniowych emerytów i rencistów;
 29. Rejestr decyzji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego;
 30. Rejestr teczek pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego;
 31. Wykaz funkcjonariuszy korzystających z pomocy finansowej;
 32. Wykaz funkcjonariuszy pobierających równoważnik za brak lokalu;
 33. Rejestr mieszkań służbowych;
 34. Rejestr decyzji - kwatery tymczasowe;
 35. Rejestr decyzji zaskarżonych do NSA;
 36. Rejestr decyzji w II-giej instancji dot. spraw mieszkaniowych;
 37. Elektroniczny rejestr umów – należności;
 38. Elektroniczny rejestr umów – zobowiązania;
 39. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – technika biurowa KWP;’
 40. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – technika biurowa KMP/KPP;
 41. Księga druków ścisłego zarachowania – mandaty;

 

Wydział Łączności i Informatyki:

 1. Rejestr pobieranych i zdawanych kluczy;
 2. Ewdencja wyjść w godzinach pracy;
 3. Ewidencja pieczęci i stempli
 4. Rejestr dla wniosków i upoważnień KM, KSD, KSIP, SESPol, SWD, E-PREWENCJA;
 5. Ewidencja zwolnień lekarskich;
 6. Ewidencja nadgodzin;
 7. Ewidencja wyjazdów służbowych;
 8. Badania Profilaktyczne
 9. Książka przebiegu służby;
 10. Dziennikodpraw służbowych;
 11. Rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych;
 12. Dziennik pracy administratorów ,,kwarc";
 13. Książka wydania broni;
 14. Książka nadzoru nad bronią palną;
 15. Dziennik pracy administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 16. Dziennik administratora;
 17. Dziennik pracy lokalnego administratora stanowisko dostępowe Europol;
 18. Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu ODN;
 19. Ewidencja użycia hasła do Bazy danych systemu ERCDŚ;
 20. Dziennik pracy lokalnego administratora technicznego systemu - OBOZI i SIO;
 21. Dziennik pracy lokalnego administratora sieci szyfratorów;
 22. Dziennik pracy lokalnego administratora sieci LAN;
 23. Dziennik ewidencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżoną;
 24. Dziennik stanowiska komputerowego;

 

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. Dziennik inspektora BTI do ODN i ODN Tajny;
 2. Dziennik inspektora BTI do GAZELA;
 3. Dziennik inspektora BTI do SNP;
 4. Dziennik inspektora BTI do SUŁTelP i SUŁTelP-POUFNE;
 5. Dziennik inspektora BTI do PSTDN;
 6. Dziennik inspektora BTI do SWiZE;
 7. Dziennik inspektora BTI do BSTDZ;
 8. Dziennik inspektora BTI do HARNAŚ;
 9. Dziennik inspektora BTI do SIO;
 10. Dziennik inspektora BTI do ARANEA;
 11. Dziennik inspektora BTI do KWARC;
 12. Dziennik pracy inspektora BTI SNPI OPAL;
 13. Rejestr zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa STI;
 14. Ewidencja osób upoważnionych w KWP w Gorzowie Wlkp.;
 15. Ewidencja użytkowników SESPol Wydziału OIN;
 16. Ewidencja użytkowników KSPI i systemów poza policyjnych Wydziału OIN;
 17. Ewidencja użytkowników i osób upoważnionych KSI;
 18. Ewidencja przekazanych i wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 19. Rejestr zmiany haseł SKD do Kancelarii Tajnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 20. Książka ewidencji interwencji technicznych w Kancelarii Tajnej KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 21. Rejestr akt postępowań sprawdzających;
 22. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa;
 23. Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających;
 24. Rejestr wydanych decyzji o odmowie poświadczenia;
 25. Rejestr kontrolnych postępowań sprawdzających;
 26. Rejestr zaświadczeń o szkoleniu;
 27. Dziennik szkoleń;
 28. Rejestr dzienników, ewidencji i teczek;
 29. Dziennik ewidencyjny;
 30. Dziennik wykonanych kopii, odpisów, wypisów, wyciągów i tłumaczeń zawierających informacje niejawne;
 31.  Rejestr wydanych przedmiotów;
 32. Książka doręczeń przesyłek miejscowych (niejawnych);
 33. Dziennik podawczy dla przesyłek oznaczonych klauzula „zastrzeżone” adresowanych do komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp.;
 34. Dziennik podawczy dla przesyłek oznaczonych klauzula ściśle tajne, tajne, poufne, adresowanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji i Zastępców;
 35. Dziennik podawczy dla przesyłek przekazywanych do 2 oddziału kancelarii tajnej;
 36. Dziennik przepisów niejawnych KGP/MSWiA;
 37. Dziennik przepisów niejawnych KWP;
 38. Rejestr przesyłek przekazanych adresatowi za pośrednictwem funkcjonariuszy;
 39.  Rejestr przesyłek adresowanych do kierownictwa KWP w Gorzowie Wlkp. przekazanych
  w celu dokonania dekretacji;
 40. Książka kontroli wejść i wyjść do pomieszczeń kancelarii tajnej KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 41. Książka kontroli wejść i wyjść do pomieszczeń oddziału nr 1 kancelarii tajnej KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 42. Książka kontroli wejść i wyjść do pomieszczeń oddziału nr 2 kancelarii tajnej KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 43. Książka ewidencji pieczęci i stempli;
 44. Zeszyt odpraw pracowników kancelarii tajnej KWP w Gorzowie Wlkp.;
 45. Dziennik stanowiska komputerowego ODN;
 46. Ewidencja kluczy do pomieszczenia (…) ODN;
 47. Rejestr obiegu dokumentacji niejawnej;
 48. Rejestr spisów akt. przekazanych do archiwum kat. „A”;
 49.  Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum kat. „B”;
 50. Rejestr protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE”;
 51. Rejestr protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE” po byłej KWP w Zielonej Górze;
 52. Rejestr udostępnień akt z Archiwum Policji;
 53. Rejestr kwerend – udzielonych informacji telefonicznie;
 54. Dziennik pobierania i zdawania kluczy do Archiwum;
 55. Dziennik podawczy do poczty niejawnej odbieranej z KT KWP i przekazanej
  do Zespołu Archiwum;
 56. Zeszyt odpraw służbowych Zespołu Archiwum;
 57. Ewidencja osób spoza jednostki KWP przebywających w magazynach archiwum;
 58. Rejestr osób nieupoważnionych przebywających w pomieszczeniach magazynowych nr 014 i 016;
 59. Ewidencja worków zawierających dokumentację przeznaczoną do zniszczenia
  przez archiwum KWP;
 60. Ewidencja urlopów;
 61. Rejestr identyfikatorów;
 62. Ewidencja delegacji;
 63. Rejestr absencji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału OIN KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 64. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 65. Ewidencja pobranych i zdanych kluczy do szaf metalowych Wydziału OIN KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 66. Ewidencja pobranych i zdanych kluczy do pomieszczeń Wydziału OIN KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 67. Lista obecności funkcjonariuszy i pracowników Wydziału OIN KWP
  w Gorzowie Wlkp.;
 68. Rejestr oświadczeń majątkowych;
 69. Książka ewidencji pieczęci i stempli;
 70. Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie funkcjonariuszy i pracowników Wydziału OIN KWP w Gorzowie Wlkp.;
 71. Dziennik podawczy do ewidencjonowania sprawdzeń ABW/KGSG;
 72. Książka ewidencji ruchu pojazdów i osób (ochrona);
 73. Książka przebiegu służby (ochrona);
 74. Ewidencja prywatnych samochodów pozostawionych na parkingu KWP;
 75. Książką ewidencji kluczy (ochrona);
 76. Ewidencja pracowników KWP pozostających po godzinach urzędowania;
 77. Ewidencja pobieranych i zdawanych kluczy w pomieszczeniach KWP
  od godz. 13 do 22;

 

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy pomocowych:

 1. Rejestr postępowań przetargowych;
 2. Rejestr umów poprze targowych;
 3. Rejestr umów ,,wolna ręka”
 4. Rejestr umów ,,pkt. 48”;
 5. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 6. Rejestr godzin nadliczbowych;

 

Zespół do spraw prawnych:

 1. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;

 

Zespół Prasowy:

 1. Rejestr nadgodzin;
 2. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;

 

Zespół Psychologów:

 1. Rejestr pierwszej pomocy emocjonalnej;
 2. Rejestr policjantów lub pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencję kryzysową lub prowadzono psychoterapię;
 3. Rejestr wykonywanych zadań z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi;
 4. Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych;
 5. Rejestr kandydatów do służby w Policji;
 6. Rejestr badań psychologicznych funkcjonariuszy na określone stanowisko służbowe;
 7. Zeszyt odpraw;
 8. Zeszyt szkoleń;
 9. Zeszyt ewidencji nadgodzin;
 10. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;

 

Zespół Ochrony Pracy:

 1. Rejestr wypadków funkcjonariuszy Policji;
 2. Rejestr wypadków funkcjonariuszy Policji KWP w Gorzowie Wlkp.;
 3. Rejestr wypadków pracowników Policji KWP w Gorzowie Wlkp.;
 4. Rejestr wypadków pracowników Policji w drodze do i z pracy.;
 5. Rejestr dzienników szkoleń wstępnych funkcjonariuszy i pracowników Policji;
 6. Rejestr wyjść w godzinach służbowych;
 7. Rejestr badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu lubuskiego;
 8. Rejestr faktur za badania lekarskie z zakresu medycyny pracy;
 9. Rejestr faktur za szczepienia ochronne przeciwko tężcowi, WZW typu B
  i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu lubuskiego;
 10. Rejestr realizacji szczepień ochronnych;
 11. Rejestr prac z preparatami i czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
 12. Rejestr osób korzystających z refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym;

 

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka:

 1. Książka wydanych certyfikatów;
 2. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 3. Rejestr nadgodzin;

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego:

 1. Ewidencja wyjść w godzinach pracy;
 2. Rejestr nadgodzin.

Metryczka

Data publikacji 04.04.2007
Data modyfikacji 12.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kasperowicz
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kasperowicz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kasperowicz
do góry