Ogłoszenia Komendantów Powiatowych /Miejskich Policji woj. lubuskiego

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE Nr 5 KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GORZOWIE WLKP.

z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

OGŁOSZENIE Nr 5

 KOMENDANTA  MIEJSKIEGO  POLICJI W  GORZOWIE  WLKP.

z dnia  14 maja 2012 roku

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji  w Kostrzynie nad Odrą

Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

§ 1

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

1.      w zakresie wymagań niezbędnych:

a.       pełniący służbę w Policji,

b.      spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, nr 123, poz. 857 z późniejszymi zmianami),

2.      w zakresie wymagań pożądanych:

a.       co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,

b.      co najmniej 5 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowany przez stanowisko objęte postępowaniem,

c.       co najmniej 3 – letnie doświadczenie w kierowaniu jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji nadzorowanymi przez stanowisko objęte postępowaniem, albo określony w latach łączny staż w kierowaniu jednostką lub komórką organizacyjną Policji,

d.      poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”,

3.      ponadto wskazane jest posiadanie:

a.       wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi , lub

b.      wykształcenia wyższego z zakresu (kierunku) najbardziej przydatnego na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym, lub

c.       co najmniej 3 – letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

 

§ 2

Oferty kandydatów winny zawierać:

1.      CV i list motywacyjny,

2.      kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu),

3.      pisemna koncepcja pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat. Koncepcja pracy powinna zostać opracowana dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin jednostki organizacyjnej Policji oraz szczegółowy zakres zadań komórki. W przypadku stanowisk zastępcy kierownika jednostki/komórki organizacyjnej Policji, koncepcja uwzględnia wyłącznie zakres przewidzianych dla tego stanowiska i jednocześnie winna wpisywać się w strategię działania jednostki/komórki organizacyjnej Policji. Jedynie w ograniczonym zakresie może odnosić się do zadań przewidzianych dla kierownika jednostki/komórki organizacyjnej Policji, np.: zarządzania jednostką/komórką i kreowania w niej polityki kadrowej. Koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron (w przypadku stanowisk zastępcy kierownika jednostki/komórki organizacyjnej Policji – 6 stron), napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm);

4.      pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji w rozdziale VI wzór nr 1 umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji),

5.      pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata tj. bycia małżonkiem(ą), krewnym(ą) do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym(ą) pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej Policji, objętej postępowaniem (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji),

6.      potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;

7.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);

8.      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);

9.      kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);

10.  kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej 3 – letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

 

§ 3

Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 roku.

 

§ 4

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1.      odpowiada za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochronę życia  i zdrowia obywateli oraz za ochronę mienia na terenie działania Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą,

2.      sprawuje szczególny nadzór nad pracą prewencyjną funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą,

3.      inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,

4.      sprawuje szczególny nadzór nad wykrywaniem przestępstw oraz ściganiem sprawców oraz zapobieganiem dokonywaniu przestępstw i wykroczeń,

5.      opracowuje główne kierunki pracy prewencyjnej oraz sprawuje szczególny nadzór nad obiegiem dokumentacji statystycznej dotyczącej pracy służb prewencji,

6.      prowadzi dokumentację alarmową jednostki,

7.      sprawuje nadzór w zakresie przechowywania i stanu technicznego broni służbowej funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą,

8.      sporządza plany pracy i oceny pracy funkcjonariuszy służb prewencyjnych Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą,

9.      realizuje zadania będące w kompetencji Komendanta Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą, w czasie jego nieobecności.

 

§ 5

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w  Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 122, 66-400 Gorzów Wlkp.) w terminie do dnia 28maja 2012 roku, z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. – nie otwierać w sekretariacie”.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Gorzowie  (tel. 95-738-26-31).

 

§ 6

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 14 czerwca 2012 roku.       

                                                                                               Komendant Miejski Policji                                                                                                              w Gorzowie Wlkp.

                                                                        z up. I Zastępca Komendanta Miejskiego

                                                                       mł. insp. Jarosław Kowalski

Metryczka

Data publikacji 15.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Pogodziński
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Pogodziński WKS KWP Gorzów Wlkp.
do góry