Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

 

 

Co oznacza pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji publicznej"?

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Główne założenia nowelizacji ustawy

 

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji . Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w BIP lub poprzez złożenie stosownego wniosku.

 

Kiedy obowiązuje nas tryb wnioskowy?

 

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w przypadku gdy:

 

  1. informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium;
  2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować na adres:
 
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
 
ul. Kwiatowa 10.
66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: kwpgorzow@go.policja.gov.pl
 
 
WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
 
Zgodnie z ustawą, Komendant Wojewódzki Policji może określić warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
 
1.      zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp";
 
2.      zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji;
 
3.      zobowiązuje sie do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. danej informacji, o ile została ona określona;
 
4.      zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom;
 
5.      zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.
 
Zakres odpowiedzialności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. za przekazywane informacje 
 
 
Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.
 
 
CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNYCH
 
Centralne repozytorium, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1195) od dnia 29 września 2012 roku.
 
 
OPŁATY
 
Uprzejmie informujemy, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 
Opłata może być pobrana od wnioskodawcy jedynie wówczas, gdy informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.
 
Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:
 
-        liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych;
 
-        czas pracy poświęcony na przygotowanie danych;
 
-        koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne);
 
-        koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji 23.01.2012
Data modyfikacji 25.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Pogodziński
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Pogodziński WKS KWP Gorzów Wlkp.
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Pupkowska
do góry