Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641).

Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w jakimkolwiek celu.

 

Co oznacza pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji publicznej"?

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Główne założenia nowelizacji ustawy

 

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji . Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w BIP lub poprzez złożenie stosownego wniosku.

 

Kiedy obowiązuje nas tryb wnioskowy?

 

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w przypadku gdy:

 

  1. informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium;
  2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
 
Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować na adres:
 
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
 
ul. Kwiatowa 10.
66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: kwpgorzow@go.policja.gov.pl
 
 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

Zgodnie z ustawą, Komendant Wojewódzki Policji może określić warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

 

1.      zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.";

 

2.      zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji;

 

3.      zobowiązuje sie do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. danej informacji, o ile została ona określona;

 

4.      zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom;

 

5.      zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

 

Zakres odpowiedzialności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. za przekazywane informacje 

 

 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 23.01.2012
Data modyfikacji : 25.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kasperowicz
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kasperowicz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kasperowicz
do góry