WOJEWÓDZKI PROGRAM EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY "BEZPIECZNE GIMNAZJUM" - Programy - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

WOJEWÓDZKI PROGRAM EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY "BEZPIECZNE GIMNAZJUM"

1.Nazwa programu.

    Wojewódzki Program Edukacyjno – Wychowawczy pn. „Bezpieczne Gimnazjum"

2. Cele główne programu.

    - wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców woj. lubuskiego,

    - ograniczenie przestępczości, w tym przestępczości nieletnich.

3. Cele pośrednie programu.

    - wzrost świadomości prawnej nieletnich,

    - kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań młodzieży,

    - budowa autorytetu osób i instytucji kreujących politykę bezpieczeństwa woj. lubuskiego,

    - ograniczanie zjawisk patologicznych z udziałem nieletnich, w tym w szczególności związanych z uzależnieniami i cyberprzemocą,

    - wyzwalanie inicjatywy młodego pokolenia w zakresie podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa,

    - kształtowanie w świadom ości młodzieży zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

4. Autor programu.

    nadkom. Bohdan Biały - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Gorzowie Wlkp.

5. Podmioty współuczestniczące w realizacji programu.

    - Kuratorium Oświaty,

    - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.,

    - Fundacja "Contra Crimen",

    - instytucje kulturalne i oświatowe,

    - gimnazja w woj. lubuskim, lubuskie mass media.

6. Przewidywane koszty programu, źródła finansowania.

     - 50 000 zł. - środki finansowe z programu rządowego "Razem bezpieczniej"ii środków z innych źródeł - od instytucji współuczestniczących w realizacji programu.

7. Czas rozpoczęcia realizacji programu oraz przewidywany czas zakończenia

     wrzesień 2005 r. - czerwiec 2018 r.

8. Metody i sposoby realizacji programu.

    W ramach " Bezpiecznego Gimnazjum " wprowadzono zagadnienia przewodnie w poszczególnych latach funkcjonowania szkoły:

    I  klasa gimnazjum - temat przewodni:

    wiedza z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, poszanowanie norm prawnych

    II  klasa gimnazjum – temat przewodni:

    przeciwdziałanie cyberprzemocy, aspekty prawne cyberprzestępczości i metody zabezpieczania dowodów cyberprzemocy .

    III  klasa gimnazjum – temat przewodni:

    uzależnienia, profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, aspekty prawne narkomanii

   Formy realizacji:

   Konkurs na spot telewizyjny pn. „Jestem e-ambasadorem w Sieci”

   Konkurs na spot telewizyjny pn. „Narkotyki – rozmazane życie”

   Spotkania z rodzicami, debaty, spektakle teatralne, happeningi, zajęcia warsztatowe, quizy, wystawy, filmy amatorskie, formy pracy dziennikarskiej (gazetka szkolna,  wystąpienia w lokalnej telewizji itp.).

9. Materiały informacyjno-edukacyjne do wdrażania programu.

    - Dokumenty stworzona na potrzeby realizacji konkursów w ramach programu

10. Liczba adresatów programu.

      - Ponad 30 000 uczniów klas gimnazjalnych woj. lubuskiego oraz rodzice i nauczyciele gimnazjalni.

11. Jednostka realizująca program.

       Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.,
       12 jednostek terenowych Policji w woj. lubuskim (KPP/KMP).

12. Koordynator programu.

       kom. Piotr Wiśniewski - koordynator wojewódzki

       – ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
       (e-mail: piotr.wisniewski@go.policja.gov.pl, tel. służb. 791 15 74,
       fax. 791 15 95, tel. cywilny 95 738 15 74, fax. cywilny 95 738 15 95).

13. Badania efektywności programu:

       Metody

      - ocena i podsumowanie sprawozdań z jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego.

      - monitorowanie statystyk policyjnych i badań opinii społecznej.

     Terminy

     Analiza sprawozdań po każdym zrealizowanym elemencie programu.

     Przewidywane efekty

     - wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców woj. lubuskiego,

     - ograniczenie przestępczości, w tym przestępczości nieletnich,

     - ograniczenie zjawisk patologicznych z udziałem nieletnich, w tym w szczególności związanych z uzależnieniami,

     - zaangażowanie młodego pokolenia w działania na rzecz bezpieczeństwa.

Metryczka

Data publikacji : 10.07.2014
Data modyfikacji : 02.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Bohban Biały
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Skrzypek WKS
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Skrzypek
do góry