Skargi na działalność Policji - Skargi i wnioski - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi na działalność Policji

WAŻNY KOMUNIKAT:

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z panującym aktualnie zagrożeniem epidemiologicznym sugerujemy ograniczenie wizyt w KWP w Gorzowie Wlkp. wyłącznie do spraw niezbędnych.

Jednocześnie informuję, że ciągłość przyjmowania skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zostaje zachowana poprzez możliwość ich złożenia w n/w formie:

 

Pisemie na adres:

KWP w Gorzowie Wielkopolskim
ulica Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wielkopolskim

Za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail:

sekretariat.kontroli@go.policja.gov.plundefined

 

Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych do Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

 

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, została uregulowana w niżej wymienionych przepisach prawa powszechnego:

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);

- Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i niedysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, przy czym te niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski dot. działalności Policji, należy kierować do właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego, ale można je także składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

* * *

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, od godz. 10.00 do godz. 18.00, w siedzibie KWP w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kwiatowej 10 (wejście od ul. Sielskiej).

Ponadto, codziennie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30, dyżur pełnią funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP Gorzów Wlkp.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.:

  •  telefon resortowy: 79-11470, 79-11473, 79-11478 lub 79-11480,

  •  telefon miejski: 47 791 1470, 47 791 1473, 47 791 1478 lub 47 791 1480.

* * *

Wniosek kierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich może zostać złożony pisemnie, ustnie, za pomocą formularza elektronicznego lub elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674
REGON: 012093073

telefon (+ 48 22) 55 17 700
fax. (+ 48 22) 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

Infolinia Obywatelska: 800 676 676
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek – piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. lubuskiego)
ulica Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

W celu złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, zaleca się skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej. Ułatwi to sprawniejsze rozpoznanie sprawy przez RPO.


Strona główna RPO: www.rpo.gov.pl.

Formularz kontaktowy RPO.

Metryczka

Data publikacji : 09.02.2010
Data modyfikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kugler
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski
do góry