Status prawny - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Policja, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 j.t., z późn. zm.) stanowi „umundurowaną i uzbrojoną formację, służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych jest Komendant Główny Policji.

Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach przy pomocy jednostki organizacyjnej Policji, którą jest  Komenda Główna Policji, z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Komendant Główny Policji określa:

1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;

2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nie objętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy;

3) programy szkoleń zawodowych policjantów;

4) zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania testu sprawności fizycznej policjantów;

5) szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a także normy ich wyżywienia;

6) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową Inspekcją Pracy;

7)  zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego policjantów.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komenda Wojewódzka jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat, przy pomocy którego Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. - działając w imieniu Wojewody Lubuskiego lub własnym - realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa lubuskiego.

Działalność Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podlega:

1.  nadzorowi Komendanta Głównego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowej funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2. zwierzchnictwu Wojewody Lubuskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży, z wyjątkiem:

  a)  spraw związanych z wykonywaniem czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b)  spraw w postępowaniu administracyjnym, w których organem wyższego stopnia z mocy przepisów ustawowych jest Komendant Główny Policji.

Metryczka

Data publikacji 29.03.2007
Data modyfikacji 10.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Pogodziński
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim WKS
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Skrzypek
do góry