OGŁOSZENIE nr 9352 - Wolne stanowiska w SC - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

OGŁOSZENIE nr 9352

Starszy specjalista w Wydziale Nieruchomości, Zespół Inwestycji i Remontów

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. poszukuje kandydata na stanowisko:

 

starszego specjalisty w Wydziale Nieruchomości, Zespół Inwestycji i Remontów

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: obiekt Komendy Wojewódzkiej  Policji w Gorzowie Wlkp.,        ul. Kwiatowa 10 oraz podległe jednostki  garnizonu lubuskiego.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja  nad prawidłowym realizowaniem procesów  inwestycyjnych prowadzonych  przez Komendę Wojewódzka Policji w zakresie instalacji elektrycznych,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych w zakresie branży elektrycznej,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi remontami istniejących obiektów w zakresie instalacji elektrycznych,
 • wydawanie opinii o budynkach i innych obiektach (w zakresie branży elektrycznej),
 • inicjalizacja  procedur  przetargowych  na  prace  budowlane  oraz  wykonanie  inwestycji z zakresu instalacji elektrycznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji            z zakresu instalacji elektrycznych,
 • udział w pracach komisji odbioru robót końcowych w zakresie instalacji elektrycznych,
 • sporządzanie kosztorysów budowlanych oraz sprawdzanie prawidłowości kosztorysów budowlanych przedstawionych  przez wykonawców robót.

 

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe profilowe w zakresie elektrycznym
 • doświadczenie zawodowe / staż pracy: 2 lata stażu pracy w budownictwie w branży elektrycznej

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość procesu inwestycyjnego, prawa budowlanego, zasad sztuki budowlanej,
 • umiejętności kosztorysowania, działania w sytuacjach stresowych, negocjowania                             i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: brak
 • doświadczenie zawodowe / staż pracy: 1 rok pracy w zakresie instalacji niskoprądowych (monitoring, kontrola dostępu)  

 

Pozostałe wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu instalacji niskoprądowych w zakresie branży elektrycznej.

 

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa, praca w terenie – nadzór i koordynacja zadań w zakresie branży elektrycznej.

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku czterokondygnacyjnym (obecność windy),
 • konieczność przemieszczania się po obiekcie,
 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące realizacji zadań (komputer, drukarka, telefon).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopia prawa jazdy.

 

Termin składania dokumentów:

 

29.03.2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Inne informacje:

 

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.466,79 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 29.06.2017 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Metryczka

Data publikacji 18.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
do góry