OGŁOSZENIE NR 21932 - Wolne stanowiska w SC - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

OGŁOSZENIE NR 21932

Inspektor w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej, Zespół Uzbrojenia i Techniki Specjalnej

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. poszukuje kandydata na stanowisko:

 

inspektora w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej, Zespół Uzbrojenia i Techniki Specjalnej

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kwiatowa 10.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie potrzeb w zakresie umundurowania zasadniczego, specjalnego oraz środków higieny osobistej funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz jednostek podległych garnizonu lubuskiej Policji;
 • sporządzanie zestawień należności za umundurowanie według norm obowiązujących poszczególne jednostki;
 • rozliczanie funkcjonariuszy zwolnionych ze służby lub przeniesionych do innych jednostek z sortów zaewidencjonowanych w kartach mundurowych;
 • wystawianie asygnat przychodowo – rozchodowych na umundurowanie i zasadnicze wyposażenie specjalne oraz środki higieny osobistej funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz jednostek  podległych garnizonu lubuskiej Policji;
 • analiza rozkazów personalnych i nanoszenie zmian w rejestrach oraz kartach mundurowych;
 • naliczanie należności za pranie, czyszczenie i renowację wyposażenia specjalnego dla funkcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie rocznych planów finansowych na realizację powierzonych zadań w zakresie stanowiska pracy;
 • prowadzenie przy pomocy programu SWOP „Systemu Wspomagania Obsługi Policji” (GM- gospodarka magazynowa, ŚT – środki trwałe) ewidencji głównej składników umundurowania oraz wyposażenia specjalnego, sporządzanie dokumentacji przychodowo - rozchodowej, uzgadnianie stanów z jednostkami podległymi Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

 

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe / staż pracy: 1 rok doświadczenia w administracji

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • operatywność,
 • uprzejmość,
 • umiejętność rozwiązywania problemów 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe / staż pracy: 1 rok doświadczenia w gospodarce magazynowej lub księgowości

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym ,
 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy.

 

Termin składania dokumentów:

 

22.02.2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Inne informacje:

 

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.649,61 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 22.05.2018 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryczka

Data publikacji 12.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
do góry