OGŁOSZENIE NR 35802 - Wolne stanowiska w SC - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

OGŁOSZENIE NR 35802

INSPEKTOR w Wydziale Kryminalnym

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydata na stanowisko:

 INSPEKTORA

Wydział Kryminalny

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wielkopolski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- segregacja poczty, przedkładanie poczty do dekretacji, rozdział poczty wpływającej, przygotowywanie do wysłania poczty wypływającej z Wydziału Kryminalnego,

- prowadzenie rejestrów i dzienników: dokumentów zastrzeżonych, korespondencyjny, telegramów, przepisów, podawczy, doręczeń,

- przygotowywanie do archiwizacji  i przekazywanie do archiwum dokumentów znajdujących się  w sekretariacie,

- przygotowywanie i obsługa pod względem organizacyjno – recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi,

- przekazywanie komunikatów, poleceń  i ustaleń organizacyjnych pracownikom Wydziału,

- redagowanie krótkich pism na polecenie naczelnika wydziału,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy/służby funkcjonariuszy i pracowników wydziału oraz sporządzanie listy obecności,

- prowadzenie rejestru badań lekarskich i odpowiadanie za terminowe kierowanie funkcjonariuszy / pracowników na badania.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w zakresie pracy biurowej,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa w godz. 7.30 – 15.30,
 • większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
 • czas pracy zgodny z przepisami Ustawy o służbie cywilnej,
 • praca w podstawowym systemie czasu pracy.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • praca o charakterze biurowym na pierwszym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,
 • stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.
 • w budynku znajduje się winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 

Inne:

 • brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

22/10/2018

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. jest Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 10, 66-400 Gorzów Wlkp. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.717,26 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!

          Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia.

          Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 22.01.2019 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Metryczka

Data publikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Kolanowska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
do góry