Praktyki studenckie - Wydział Kadr i Szkolenia - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kadr i Szkolenia

Praktyki studenckie

Warunki przyjmowania na praktyki studenckie w KWP

Studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 47 791 12 32 - Wydział Kadr i Szkolenia

Studenckie praktyki zawodowe organizowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. cieszą się coraz większą popularnością. Są one nieodpłatną formą zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Nierzadko studenci odbywający praktyki wiążą swą przyszłość zawodową z policyjną organizacją.

Osoby zainteresowane realizacją studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. składają w Punkcie Obsługi Interesanta KWP w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10 lub przesyłają drogą pocztową podanie/prośbę kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. wraz z pozostałą dokumentacją na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

Formularz zgłoszeniowy >>

Studenci zobowiązani są dołączyć do podania/prośby następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta
  2. imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię, wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk
    z ramienia uczelni
  3. dokument potwierdzający ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego

 

Uwaga!

Ø  Komenda Wojewódzka Policji nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, nie   zabezpiecza i nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania w czasie praktyk;

Ø  W Komendzie Wojewódzkiej Policji nie są rozpatrywane podania skierowane do komendantów miejskich i powiatowych Policji;

Ø  Wpisanie aktualnego numeru telefonu, umożliwia szybkie wyjaśnienie wątpliwości związanych ze złożonym podaniem/prośbą i dokumentami zgłoszeniowym;

Ø  Komenda Wojewódzka  Policji nie organizuje praktyk zawodowych dla uczniów   szkół średnich.

 

1.    Skorelowanie profilu edukacyjno - zawodowego z zakresem merytorycznym komórki organizacyjnej

Z chwilą podjęcia decyzji o złożeniu formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się ze strukturą organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Ułatwi to dokonanie wyboru komórki organizacyjnej KWP właściwej do organizacji praktyk w danym profilu (strona internetowa KWP, strona BIP)

Uwaga! Profil edukacyjno - zawodowy musi być zgodny z zakresem merytorycznym wybranej komórki organizacyjnej.

2. Selekcja właściwa w komórce organizacyjnej

Prawidłowe zgłoszenia opiniuje kierownik komórki organizacyjnej, wskazanej przez studenta jako miejsce odbycia praktyk. Oceniana jest nie tylko kandydatura, lecz także wydolność komórki organizacyjnej do podjęcia praktykantów w danym okresie czasu.

3. Informacja zwrotna do studenta

Osoba składająca podanie zostaje informowana o zakończeniu procedury bez względu na jej wynik końcowy.

 

Opracowano w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP  w Gorzowie Wlkp.

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2013
Data modyfikacji : 16.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Frąckiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski
do góry