Majątek - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek

Majątek publiczny, w stosunku do którego Komenda Wojewódzka Policji wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz przeznaczonych na potrzeby jednostki, stanowią:

1. Wartości niematerialne i prawne, w szczególności licencje na programy komputerowe.
2. Rzeczowe aktywa trwałe:
                  a) środki trwałe grupowane zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, tj.:

Grupa 1 - Budynki i lokale,
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne,
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
Grupa 6 - Urządzenia techniczne,
Grupa 7 - Środki transportu,
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

                  b) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie).

3. Aktywa obrotowe, do których zalicza się:
                  a) zapasy składników majątku obrotowego, znajdujących się w magazynach,
                  b) należności z tytułu dostaw i usług oraz tytułów publiczno - prawnych,
                  c) aktywa pieniężne:

- w postaci środków pieniężnych przetrzymywanych w kasach i na rachunkach bankowych,
- w postaci czeków, weksli obcych i innych krótkoterminowych aktywów finansowych.

Metryczka

Data publikacji 04.04.2007
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Nawigacja

do góry