Majątek - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek

 

 

 

Majątek publiczny, w stosunku do którego Komenda Wojewódzka Policji wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz przeznaczonych na potrzeby jednostki, stanowią:
 

1. Wartości niematerialne i prawne, w szczególności licencje na programy komputerowe.

2. Rzeczowe aktywa trwałe:

                  a) środki trwałe grupowane zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, tj.:
 

Grupa 1 - Budynki i lokale,

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne,

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

Grupa 6 - Urządzenia techniczne,

Grupa 7 - Środki transportu,

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 

                  b) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie).
 

3. Aktywa obrotowe, do których zalicza się:

                  a) zapasy składników majątku obrotowego, znajdujących się w magazynach,

                  b) należności z tytułu dostaw i usług oraz tytułów publiczno - prawnych,

                  c) aktywa pieniężne:
 

- w postaci środków pieniężnych przetrzymywanych w kasach i na rachunkach bankowych,

- w postaci czeków, weksli obcych i innych krótkoterminowych aktywów finansowych.

Metryczka

Data publikacji : 04.04.2007
Data modyfikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski

Nawigacja

do góry